การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรจำนวน 384 คนที่อาศัยในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดขนาดตัวอย่างจากตารางของ Krejcie & Morgan โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น Cronbach’s Coefficient Alpha เท่ากับ .98 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่า t-test  F-test และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการความรู้แก่นักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านสิ่งแวดล้อม มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่า R2Adj = .776 2) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมแตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05

 คำสำคัญ: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 Abstract

             This study aims to 1. study the cultural tourism management affecting the community participation in Ubon Ratchathani, 2. compare between the cultural tourism management and the community participation in Ubon Ratchathani classified by gender, age, educational level, marriage status, occupation, and monthly income. The samples used for this study were 384 people who live in Ubon Ratchathani defined the sample size from Krejcie & Morgan table by using the multistage random sampling. Tool used for collecting data in this study is the questionnaire with Cronbach’s coefficient alpha of .98. In addition, data was analyzed by the statistical software consisted of the descriptive statistics which including percentage, mean, and standard deviation and inferential statistics which including t-test, F-test, and the multiple linear regression. Hypotheses testing results are found that 1) five interesting points of the cultural tourism management including the knowledge management to tourists, facilities, public relations, tourism activities, and environment effect the community participation in Ubon Ratchathani with the statistical significance level of .05 and the   R2Adj=.776, 2) respondents, who are difference of gender, age, educational level, marriage status, occupation, and monthly income, differently manipulate all aspects of the cultural tourism management and the community participation in Ubon Ratchathani with the statistical significance level of .01 and .05.

 Keywords: Cultural Tourism Management

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 201