การสังเคราะห์วัสดุนาโนคอปเปอร์ออกไซด์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มัล

บทคัดย่อ

         การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์วัสดุนาโนคอปเปอร์ออกไซด์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มัล และเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุโครงสร้างนาโนคอปเปอร์ออกไซด์โครงสร้างทางุลภาคและสมบัติทางฟิสิกส์ได้ถูกศึกษาโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และการดูดกลืนแสงของวัสดุที่สังเคราะห์ได้ ผลการวิจัยพบว่า 1) โครงสร้างนาโนคอปเปอร์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีโครงสร้างเป็นแท่งนาโนมีลักษณะเป็นแบบโมโนคลิกนิคและมีความยาวอยู่ระหว่าง 300 นาโนเมตรถึง 5 ไมโครเมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 20 ถึง 900 นาโนเมตร 2) อัตราส่วนของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในสารละลายกับคอปเปอร์ซัลเฟต และเวลา มีผลต่อรูปร่างพื้นผิวของโครงสร้างนาโนคอปเปอร์ออกไซด์อย่างมาก การดูดกลืนแสงของโครงสร้างนาโนคอปเปอร์ออกไซด์แท่งนาโนมีพีคอยู่ที่ช่วง 328 นาโนเมตร เมื่อนำค่ามาคำนวณหาแถบช่องว่างพลังงานได้เท่ากับ 2.47 eV และความไวต่อการตอบสนองสามารถวัดได้โดยการวัดความต้านทานไฟฟ้าของโครงสร้าง นาโนคอปเปอร์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีการตอบสนองต่อแก็ส ethanol และ CO2

 คำสำคัญ:   นาโนคอปเปอร์ออกไซด์   ไฮโดรเทอร์มัล

 

Abstract

         The purposes of this research weave to synthesis of CuO nanostructures by hydrothermal method and to study physical property of CuO nanostructures. The microstructure and morphology of the CuO nanostructure were examined by X-Ray Diffractometer (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), UV-VIS Spectrophotometer and Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (EDX). The research findings were as follows: 1)The CuO were nanorods with monoclinic nanostructures, and their length and width ranged from 300 nm to 5 m and 20 to 900 nm, respectively.  2) The volume ratio of sodium hydroxide in the solution with copper sulfate and time was found to be a critical effect on the CuO morphology during the hydrothermal stage. The absorption peak of the nanorods is about at 328 nm.                                 The band gap of the CuO nanostructure was estimated to be at 2.47 eV from the UV-vis spectroscopy.
          The sensitivity of CuO nanostructure was performed by measurement of electrical resistance at room temperature for ethanol and CO2 sensor.

 Keywords: CuO Nanostructure  Hydrothermal

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 224