การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง มี 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 199 คน ที่ศึกษาในโรงเรียนเครือทัยสหวิทยาเขตภูมิพิทยาพัฒน์และที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 60 คน ใน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน ได้มาโดยสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตรเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลอง คือ แบบสำรวจความต้องการหลักสูตร แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินความสอดคล้องโครงร่างของหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลอง คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.33 – 0.75 และค่าค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.33 – 0.83 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t

ผลการวิจัยพบว่า

  1. หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มุ่งส่งเสริมทั้งความรู้และทักษะซึ่งหลักสูตร มีประสิทธิภาพ 76.33/75.89 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ผลสัมฤทธิ์เรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 คำสำคัญ: หลักสูตรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  วิชาฟิสิกส์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Abstract

            The purposes of this research were to develop enrichment curriculum enriching learning skills of physics for Mathayom Suksa 4 students based on the 75/75 criteria, to compare the students’ achievement before and after using the developed curriculum and to compare the achievement of the experiment and the control groups after using the cumiculum.The samples consisted of 199 Mathayom Suksa 4 students studying in schools of Poompitayapat school Netwoks and 60 Mathayom Suksa 4 students studying in 2 classrooms of Buengbun school, Buengbun District, Si Sa Ket Province in the academic year 2013, selected by simple random sampling for the experiment and the control groups. The research instruments were a survey for the curriculum need and 30 items of learning achievement test. The test difficulty indices ranged from .33 to .75, the discrimination indices ranged from .33 to .83, and the reliability value was .82. The collected data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and t-test.

The research findings were as follows:

  1. The developed curriculum aiming to enrich cognitive knowledge and skills of physics was efficient since it resulted in 76.33/75.89 which exceeded on the criteria of 75/75 established.
  2. The students’ learning achievement after using the curriculum scored higher than that before using it at .01 level.
  3. The learning achievement after using the developed curriculum of the experiment group was statistically higher than that of the control group at .01 level.

Keywords: Enrichment Curriculum, Enriching Learning Skills of Physics, Mathayom Suksa 4 (Grade 4)

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 279