การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู 3) เปรียบเทียบความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 70 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 35 คน กลุ่มควบคุม 35 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม กลุ่มทดลองใช้การสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ กลุ่มควบคุมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 อย่าง คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ 3) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นแบบอัตนัย จํานวน 6 ขอ สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบสองกลุ่มอิสระจากกัน

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.90/78.57
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบฮิวริสติกส์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามคู่มือครู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการจัดกิจกรรมแบบฮิวริสติกส์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่อวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามคู่มือครู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01

คำสำคัญ:  ฮิวริสติกส์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

Abstract

             The purposes of this research were 1) to investigate the efficiency of the plans for Heuristics learning activities students with a required efficiency of 75/ 75, 2) to compare the learning achievement of mathematics on one variable linear equation of Mathayom Suksa Ⅰ students instructed with the use of Heuristics learning activities and those instructed by learning activities in accordance with  the teacher's handbook,  3) to compare mathematical problem solving abilities on one variable linear equation  of Mathayom Suksa Ⅰ students  instructed  with the use of Heuristics learning activities and those instructed with the use of  learning activities in accordance with the teacher's handbook. The samples used in this research included 70 secondary 1 students of Phumsaron Witthaya School, Kantharalak, Sisaket.  The samples, 35 of whom were in the experimental group and 35 in the controlled group, were obtained by means of cluster random sampling. The research instruments were 1) the plans for Heuristics learning activities and learning activities in accordance with the teacher's handbook,  2) a mathematical achievement test on one variable linear equation consisting of 20 items with 4 multiple choices and 3) a  6 - item test on mathematical problem solving  abilities. The statistics used for data analysis included mean, standard deviation and t-test for independent samples.

The research findings were as follows:

  1. The efficiency of the plans for Heuristics learning activities on one variable linear equation of Mathayom Suksa Ⅰ students was  78.90 / 78.57.
  2. The learning achievement of mathematics on one variable  linear equation of secondary 1 students instructed with the use of Heuristics learning activities was higher than that of those instructed with the use of learning activities in accordance with the teacher's handbook with the statistical significance at the level of 0.01.
  3. The mathematical problem solving abilities of the of Mathayom Suksa Ⅰ students instructed with the use of Heuristics learning activities on one variable linear equation were higher than that of those instructed with the use of learning activities in accordance with the teacher's handbook with the statistical significance at the level of 0.01.

Keywords: Heuristics, Learning Achievement, Problem Solving Abilities

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 246