การพัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 35 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียน ซึ่งมีค่าดัชนีความยากตั้งแต่ .45 -.65 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .48-.86 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .94 และแบบจัดทักษะการอ่านและการเขียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบค่า  t
ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84/89.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 คำสำคัญ: ชุดการเรียนรู้ ทักษะการอ่านและเขียน การเรียนรู้การใช้สมองพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 Abstract

              The purposes of this research were to develop the Instructional Packages on reading and writing skills based on Brain-based Learning techniques in the Thai Language Strand for Prathom Suksa 1 level based on the standardized criteria of 80/80 and to compare the pupils’ achievement before and after learning through the packages.The sample used in the study consisted of 35 Prathom Suksa 1/3 pupils studying in Tessaban Ban Suksumran School under the Warinchamrab Municipality Edueation Division, in the second semester, academic year 2012.  The sample selected through a simple random sampling method.  The one group pretest-posttest design was employed for the study.The research instruments were the packages, the achievement test and evaluation form of reading and writing skills. The test difficulty indices of the fest ranged between 0.45-0.65, the discrimination indices ranged between 0.48-0.86, and the reliability value was 0.94.  The collected data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, efficiency values, and t-test.

The research findings were as follows: 

  1. The developed packages were proved to be efficient as they met the criteria 87.84/89.43 which exceeded the criteria of 80/80.
  2. The pupils’ achievement after using the packages was significantly higher than that before using them at 0.01 level of significance.

Keywords: Learning Packages, Reading and writing skills, Brain-based Learning techniques, Thai Language  Strand for Prathom Suksa 1 (Grade 1)

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 240