การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ ชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน  (3) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จำนวน 45 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .35 – .77 อำนาจจำแนกตั้งแต่ .20–.68 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .93 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t

                 ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานเกษตร คู่บ้านและชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.82/83.05  
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานเกษตรคู่บ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานเกษตรคู่บ้านชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   อยู่ในระดับมากที่สุด

 คำสำคัญ: ชุดการสอน  งานเกษตรคู่บ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาที่ 6

Abstract

              The purposes of this research were to develop instructional packages on the topic of agriculture for home subject group of career and technology for Prathom Suksa 6 students based on the standardized criteria of 80/80, to compare the students’ learning achievement before and after using the packages, and to study the students’ satisfaction on using the packages. The sample used in the study was of 45 Prathom Suksa 6 students in the second semester, academic year 2012 of Anubanubanubonnratchatani School, under the jurisdiction of ubon ratchatani Educational service Area office 1, gained by a multistage Random sampling. A one group pretest posttest design was used for the study. The Instruments included 12 instructional packages, the learning achievement test of multiple choices with 40 items. The difficulty indices of the test ranged from .35 – .77, the discrimination indices ranged from .20 – .68 and the reliability value was .93. the questionnaire for students’ satisfaction on using the packages was also employed. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and t-test.

The research findings were as follows:

  1. The developed packages aimed to improve cognitive knowledge and practical skills on agricul ture for home and were efficient since the criteria were found at 83.82/83.05 which exceeded the criteria of 80/80.
  2. The students’ achievement after using the packages was significantly higher than that before using the packages at the .01 level of significance.
  3. The students’ satisfaction on using the packages was at the highest level.

Keyword: Instructional Package, Agriculture for Home, Career and Technology Subject Group, Prathom Suksa 6 (Grade 6)

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 356