การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ คำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำคำอักษรนำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ เครือข่ายที่ 23 อำเภอเหล่าเสือโก้ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 38 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายดำเนินการโดยใช้แบบแผน การทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำคำอักษรนำ จำนวน 12 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดคำ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .37-.77 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .42-.78 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบค่า t

              ผลการวิจัยพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ คำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 85.86/84.57 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำคำอักษรนำ หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำคำอักษรนำสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

คำสำคัญ: แบบฝึกทักษาการสะกดคำอักษรนำ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

Abstract

              The purposes of this research were to develop the spelling skill drills on initial alphabet words in the Thai language strand Prathom Suksa 3 level, aimed to meet the standardized criteria of 80/80, and to compare the pupils’ achievement before and after using the drills. The sample group used in the study consisted of 38 Prathom Suksa 3 pupils of Ban Taemai Primary school, Network 23, Laosuakok District, Ubon Ratchathani Educational Service Area Office 1, Semester 2, Academic year 2012, selected by simple random sampling.  One Group Pretest – Posttest design was used for the study. The research instruments were 12 drills and the learning achievement test. The test difficulty indices ranged from .37-.77, the discrimination indices ranged from .42 - .78, and the reliability value was .96. Statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation, efficiency value and t-test.

The research findings were as follows:

  1. The developed drills were efficient since the criteria were found at 85.86/84.57 which exceeded than the standardized criteria of 80/80.
  2. The pupils’ learning achievement after using the drills was significantly higher than that before using them at .01 level of significance.

 Keyword : Spelling Skill Drills on Initial Afphabet words/Thai Larguge Strand/Prathom Suksal 3 (Grade 3)

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 2375