การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน สถานภาพบุคลากร การได้รับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน และพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2556 จำนวน 247 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ตามสัดส่วนของบุคลากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.984  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหา ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

              ผลการวิจัยพบว่า

  1. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก คือ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ รองลงมาได้แก่ การผลิตบัณฑิต กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามลำดับ ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือการเงินและงบประมาณ
  2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อจำแนกตาม ระดับการศึกษา สถานภาพบุคลากร การได้รับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทำงานพบว่าไม่แตกต่างกัน

 คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของบุคลากร  การประกันคุณภาพการศึกษา

 Astract

            The purposes of this research were to: 1) examine the participation in educational quality assurance of personnel in Thepsatri Rajabhat University; and 2) compare the participation in educational quality assurance of the personnel in Thepsatri Rajabhat University when classified by gender, age, educational level, work experience, personnel’s status, training in educational quality assurance and information attainment in educational assurance. The sample, calculated by using Yamane formula and stratified random sampling according to the proportion of personnel, consisted of 247 administrators, instructors and supportive personnel of Thepsatri Rajabhat University in the academic year 2013. The research instrument was a questionnaire on the participation in educational quality assurance of  personnel in Thepsatri Rajabhat University with a reliability value of 0.984. Data were analyzed in terms of mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA.

              The research findings were as follows:

  1. Overall, the participation in educational quality assurance of the personnel in Thepsatri Rajabhat University was at a moderate level. When considered individual aspects, the first three top rankings of participation in educational quality assurance of the personnel were (1) systems and quality assurance mechanisms, (2) production of graduates, and student development activities, and (3) the preservation and promotion of arts and culture, respectively. The financial and budgeting component received the lowest ranking.
  2. Comparisons of the participation in educational quality assurance of the personnel revealed significant differences . when classified by educational level, personnel’s  status, training  in  educational quality assurance  and  information attainment in educational assurance (p<.05), but when classified by gender, age and work experience, there were no significant differences.

 Keyword: Participation of personnel. ,  Educational quality assurance.

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 319