การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำแนกตาม เพศ ตำแหน่ง และระดับชั้น และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือสภานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2จำนวน331 คนโดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างจาก ตารางสำเร็จรูป Krejcie และ Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 60 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ Scheffe’

ผลการวิจัยพบว่า

  1. กรรมการสภานักเรียนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
  2. สภานักเรียนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตาม เพศ ตำแหน่ง และระดับชั้นดังนี้

                 2.1   กรรมการสภานักเรียนที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสัมพันธ์และการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและด้านความรับผิดชอบให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนนั้นแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

                 2.2   กรรมการสภานักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

                   

2.3            กรรมการสภานักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

  1.    ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของกรรมการสภานักเรียนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านต่าง ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ควรให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมที่เน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และเปิดโอกาสให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างครูกับนักเรียน การช่วยทำนุบำรุง ดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน

 คำสำคัญ:การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

 Abstract

                 The purposes of this research were to study and to compare the participation of student council in school administration of primary schools under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 2, as classified by positions : student council presidents, vice president of the student council and committees of the student council., gender class level : level 1 (grade 1-3) and level 2 (grade 4-6) of primary school. Recommendations obtained for the participation of student council in school administration was also aimed.A total of 331 student council,committee selected by means of a multi-staged sampling technique of which the size of the sample group was determined on the basis of the table of Krejcie and Morgan, were employed as the sample group of the study. The research instrument was a five–point scale rating survey questionnaire yielding the reliability coefficient of .86. The statistics namely mean, standard deviation, percentage, t-test and F-test were used in data analysis. The test of Scheffe' was employed when the significant difference in mean scores was found.

The research findings were as follows :

  1. The participation of the student council committee in school administration of primary schools under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 2 was found to be at a higer level in the overall and in individual aspects of participation.
  2. The participation of student council committee in school administration as classified by positions, gender and level was obtained as the following.

                  2.1 The student council committee differed in position were found to differently viewed the participation of student council at level .05 of significance. However, when looking closer at individual aspects of participation, the relationship and the rules in terms of school rule compliance was not found to be different.

                  2.2 The student council committee having different gender was found to differently view the participation of student council in the overall and individual aspects at a significant level.

                  2.3 The student council committee studying in different class levels were found to differently view the overall participation at level .05 of significance.  The individual aspects having  different 2 namely the teaching and learning activities and the extra curricular activities was also viewed differently at level .50 of significance.

  1. For the suggestion, the participation of student council should have got involved in teaching activities, conservation of local heritage, the event focusing on ethics and in the opportunity provided for the student council to participate in the exchange of information between teachers and students to help maintenance of school property.

 Keyword : The Participation of Student Council in School Administration of Primary School

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 259