การพัฒนาชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพตามภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ประชาสรรค์) อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพ จำนวน 3 ชุด และแบบประเมินทักษะด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัยมีลักษณะเป็นรูปภาพ เป็นแบบประเมินทักษะด้านการฟัง จำนวน 15 ข้อและแบบประเมินทักษะด้านการพูด จำนวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .32-.70  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .40-.80 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย
    ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 88.33/85.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
  2. ทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยหลังการใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

 คำสำคัญ: ชุดกิจกรรม คำคล้องจ้องประกอบภาพการฟังและการพูด เด็กปฐมวัย

Abstract

             The purposes of this study were to develop learning activities on words rhyme developing listening and speaking skills for early childhood children,  based on the standardized criteria of 80/80  and  to  compare  the  children’s achievement  before  and  after  using  the  activities. The sample consisted of 30 children  attending the second year early childhood level at Ban Pung (Matuleprachasan)  School, under Si Sa Kat Primary Education Service Area Office 1, randomly assigned by simple random sampling. The research tools were the learning activities and the achievement test constructed by the researcher. The test difficulty indices ranged from .32 to .70, the discrimination indices ranged from .40 to .80, and the reliability value was .89. The collected data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test.

The research findings were as follows :

  1. The developed activities were efficient since the criteria were found at  88.33/85.59 which exceeded the criteria of 80/80.
  2. The children’s achievement after using the activities was significantly higher than that before using them at the .01 level.

 Keyword : Learning Activities/Words Rhyme/Listening and Speaking Skills/Early Childhood Children

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 281