รูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาล นครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโดย 1) เปรียบเทียบการรับรู้ความรุนแรง และโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2) เปรียบเทียบความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองต่อการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและ  3) เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi – Experimental Research) โดยศึกษาแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลังการทดลอง (Pretest–Posttest with Control Group Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีอายุระหว่าง 35–59 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง (DTX=100 – 125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แต่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานโดยแพทย์)ผ่านการคัดกรองตามแบบฟอร์มข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Verbal Screening) ของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน  60 คน ได้มาโดยการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบการฝึกอบรมการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค  ร่วมกับการจัดการแบบ PDCAกระบวนการกลุ่ม การให้คำแนะนำแบบมีส่วนร่วม และแรงสนับสนุนทางสังคมสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและIndependent Sample t – test        

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรง และโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2มากกว่ากลุ่มควบคุม
  2. ภายหลังการทดลอง  กลุ่มทดลองมีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองต่อการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2มากกว่ากลุ่มควบคุม
  3. ภายหลังการทดลอง  กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่ากลุ่มควบคุม
  4. ภายหลังการทดลอง  กลุ่มทดลองมีระดับน้ำตาลในเลือด (DTX) ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม

 คำสำคัญ: รูปแบบ การป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

 Abstract

              The research aimed to 1) study the results of the prevention model of diabetes type 2 of the group at risk of developing diabetes, 2) compare perception of severity and risks to diabetes type 2 between the experimental group and the control group, 3) compare an expectation in a self-competency and in an effectiveness in response to the self-behavior to prevent diabetes type 2, and 4) compare a self-caring behavior to prevent diabetes type 2 of the groups at risks.  The present work was a quasi-experimental research conducted by the  pre-test and post-test with a control group design. Sixty samples used in the research were the groups at risk of diabetes aged between 35-59 years in both sexes in Ubon Ratchathani municipality. They had a high blood sugar level (DTX=100-125 milligram per deciliter).  The samples derived by a specific sampling undergone a verbal screening.The instrument used to gather data was the questionnaire with an entire confidence value equivalent to 0.87.  The instrument used in the experiment was a motivation  model in preventing diabetes type 2.  Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and Independent sample-t-test.

The research findings were as follows.

  1. It was found that the experimental group had a better perception of severity and opportunity to develop diabetes type 2 than the control group.
  2. The experimental group had more expectation in a self-competency and in the

effectiveness in response to a behavior in preventing the diseased than the control group.

      3. The experimental group had a better self-caring behavior to prevent

diabetes type 2 than the control group.

  1. The experimental group had a lower DTX level than that of the control group.

 Keywords:  model in preventing diabetes 2, groups at risk of developing diabetes

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 292