กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.951 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ค่าไค - สแควร์ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.51 - 3.00 ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายได้ของผู้ปกครอง 15,001 - 20,000 บาท การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ระยะเวลาที่เลือกศึกษา คือ ปีการศึกษา 2560 ในระบบการศึกษา ภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์) สาขาบริหารธุรกิจ เหตุผล ในการเลือกสาขา คือ ความถนัดและความสนใจส่วนตัว มหาวิทยาลัยที่เลือกศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ เหตุผลในการเลือกมหาวิทยาลัย เพราะสะดวกในการเดินทาง ทุนที่ใช้ในการศึกษา ใช้ทุนส่วนตัว และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้แก่ผู้ปกครองการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยบุคคล ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง และด้านการส่งเสริมการขาย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ศาสนา คณะที่สังกัด เกรดเฉลี่ย ภูมิลำเนา มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา และรายได้ของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การสื่อสารการตลาด ได้แก่ ด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคลและด้านการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารการตลาด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ควรเพิ่มการโฆษณา ผ่านสื่อหลากหลายช่องทางการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ยังไม่ทันสมัย อยากให้มีทุนการศึกษาให้กู้ยืมได้เหมือนปริญญาตรีเจ้าหน้าที่ควรให้บริการด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายผู้ที่มาติดต่อ ด้วยความเป็นมิตร และควรจัดให้มีการจัดนิทรรศการแสดง (Road show) เพื่อแนะนำหลักสูตร

คำสำคัญกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา

 

Abstract

              This objectives of this research were to study the decision to pursue Master’s Degree, marketing communication that affected the decision to pursue Master’s Degree, relationship between personal factors and the decision to pursue Master’s Degree, relationship between marketing communication and decision to pursue Master’s Degree, problems and suggestion regarding marketing communication. The data were collected from 400 senior students of Rajabhat Universities located in the Southern Region, using questionnaire. The data were analyzed by using basic statistics, namely, frequency, percentage, average value, and standard deviation, and the hypothesis testing used in this research was chi-square. The results of the research showed that majority of respondents were female students, believing in Buddhism, studying the Faculty of Management Sciences from RajabhatSuratThani University, having GPA 2.51-3.00, and having domiciles located in SuratThani Province. Their parents’ income was 15,001-20,000baht. Regarding the decision to pursue a Master’s Degree, it was found that the time they mostly chose to study was the academic year of 2017, and that they mostly chose to study in Business Administration field in the special curriculum (Saturday-Sunday). The reasons of this field selection were aptitude and personal interest. The university chosen to study was Rajabhat Universities located in the Southern Region because of the convenience in transportation. In studying, they would use their own money. The persons influencing the decision were parents. In overall, marketing communication that affected the decision to pursue a Master’s Degree was at a higher level. When considering each aspect, it was found that advertisement, personal sales, public relation, direct marketing, and sales promotion were at a higher level respectively. The relationship between personal information, sex, religion, faculty, GPA, domicile, university in which the respondent is studying and family income concerned, and the decision to pursue a Master’s Degree are statistically significant at the level of 0.05. Marketing communication in the aspect of advertisement, public relation, sales promotion, personal sales, and direct marketing were significantly related to the decision to pursue a Master’s Degree at 0.05 level. Regarding the suggestion to improve marketing communication of Rajabhat Universities located in the Southern Region, there should be an increase of advertisement in various media channels; the advertisement in the website should be updated; there should be the student loan just as that was provided for Bachelor’s Degree students; officers should provide services in a cheerful manner and greet visitors with friendliness; and there should be an arrangement of road show to introduce the curriculum.

 Keywords :Marketing communication strategies, Decision to pursue Master’s Degree, Graduate school

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 273