คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1)ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 2)เปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา จำแนกตามสภาพครอบครัว และประเภทวิชาที่เรียน และ3)ศึกษาแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีทุกชั้นปี โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 175 คนและกลุ่มตัวอย่างเพื่อดำเนินการสนทนากลุ่ม(focus group) เพื่อหาแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา จำนวน 1  คนครูหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาจำนวน 1 คน ครูหัวหน้าแผนกวิชา จำนวน 7 คน  โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (purposive sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ม (focus group)สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และOne-way ANOVA

ผลการวิจัยพบว่า

  1. คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
  2. คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีสภาพครอบครัวที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05และคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่เรียนในประเภทวิชาต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สำคัญคือ 1)ส่งเสริมระเบียบวินัยในการเข้าแถว การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ 2)มอบหมายหน้าที่แสดงความรับผิดชอบของนักศึกษาอย่างจริงจังและชัดเจน3)จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องนักศึกษาที่มีความซื่อสัตย์ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น 4)จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม 5)ฝึกให้นักศึกษามีความอดทน อดกลั้น โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม 6)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมเรื่องมารยาทไทยให้นักศึกษาทุกชั้นปี และ7)สอนให้นักศึกษารู้จักสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน

 คำสำคัญ: คุณธรรม จริยธรรม

Abstract

              The purposes of this research were 1) to study student’s morals and ethics of Promkiri Industrial and Community Education College, 2) to compare their morals and ethics based on family condition and major and 3) to propose guidelines to promote student’s morals and ethics. The sample consisted of student’s at Promkiri Industrial and Community Education College selected by stratified random sampling technique and focus group discussions of which the participants included a director, a vice – director, a teacher who was the head of student’s activity section, and 7 heads of department,were chosen by means of purposivemethod. Research instrument consisted of questionnaire used to survey the subject’s morals and ethics, and focus group discussion used to find the way to promote the subject’s morals and ethics. Percentage, average, standard deviation, t-test and One-way ANOVA are used in data analysis.

The results were as follows:

  1. The overall level ofmorals and ethics of the students ofPromkiriIndustrial and Community Education College under Nakhon Si Thammarat Vocational Institute was found to be at a moderate level.
  2. The comparison of their morals and ethics based on different family conditionswas statistically significant at .05 and from their majors: industrial department, business department, and hospitality department was statistically significant at .05.
  3. The way to propose guidelines to promote students’ morals and ethics included1) promoting their disciplines while in daily rows in the morning activity;2) assigning duties and clear responsibilities;3) providing rewards to students who sacrificed for community; 4) providing activities to promote one self’s sacrifice for community; 5) training them to be patient by integrating this attribute into the lessons learned; and 6) teaching Thai social manners to them; and 7) teaching them to pay respect and gratitude to the elders by integrating them into the lessons learned.

 Keyword: Moral Ethical

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 274