สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5 2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษอุบลราชธานี เขต5จำแนกตาม ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และขนาดของโรงเรียนและ 3) เพื่อเสนอแนะสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ซึ่งกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของKrejcieandMorgan ทำการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชั้นของการสุ่มและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96

ผลการวิจัยพบว่า

 1. ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5 โดยรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม และรายด้าน  มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
 2. ผลการเปรียบเทียบดังนี้ 1) ข้าราชการครูที่มีตำแหน่งต่างกัน เห็นว่า สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 2) ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน เห็นว่าสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน3) ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันเห็นว่าสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
 3. ข้อเสนอแนะสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า 1) ด้านปัญหาการกำหนดอัตราและสรรหาบุคคล มีปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ได้แก่ โรงเรียนไม่มีอำนาจ ในการกำหนดอัตราและสรรหาบุคคล 2) ด้านการบรรจุแต่งตั้ง มีปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ข้าราชการครู ได้แก่ ได้ครูไม่ตรงตามความต้องการของโรงเรียน 3) ด้านการบำรุงรักษามีปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ได้แก่ มีการย้ายบุคลากรบ่อย และ 4) ด้านให้บุคคลพ้นจากงานมีปัญหาการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ได้แก่การบริหารยังมีระบบอุปถัมภ์และผู้บริหารยังไม่กล้าตัดสินใจการกระทำที่ผิดของบุคลากร

   คำสำคัญ: สภาพปัญหา การบริหารงานบุคคล

  Abstract

              The purposes of this research were to examine the state and problems of personnel administration and to compare the perceptions of administrators and teachers about the state and problems of personnel administration in basic education institutions under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 5 as classified to be work ranks, working experiences and school sizes.The sample in the research were 490 administrators and teachers in basic education institutions under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 5, selected by mean of a stratified random sampling. The instruments were 5- rating scale questionnaires with reliability level of 0.96.

  The results findings were as follows:

  1. The state of personnel administration was found to be performed at a higher level both in the overall and in each aspect whereas the problems were at a lower both in the overall and in each aspect.
  2. The comparative study resulted in

          1)   There were no differences in perceptions on the state and problems of personnel administration both overall and in each aspect among the teachers with different work ranks.

          2)   There were no differences in perceptions on the state and problems of personnel administration both overall and in each aspect among teachers with different working experiences.

           3)   There were no differences in perceptions on the state and problems of personnel administration either overall or in each aspect among the teachers in different school sizes.

  1. The state and problems raised in suggestion were that for personnel recruitment aspect, schools have no authorities in recruitment system. For personnel placement aspect, schools get teachers who are not relevant to their needs. For personnel maintenance aspect, there are problems of a regular transfer. For personnel termination aspect, there are problems of patronage system while administrators dare not judge their personnel misbehaviors.   

   Keyword: State and Problems, Personnel Administration

   
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 284