การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด เที่ยวเมืองอุบล ยลคำขวัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เที่ยวเมืองอุบล ยลคำขวัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 และ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เที่ยวเมืองอุบล ยลคำขวัญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/10 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน  44 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เที่ยวเมืองอุบล ยลคำขวัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ .44-.80  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .20-.60 และค่าความเชื่อมั่น .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่า t

ผลการวิจัยพบว่า

  1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด เที่ยวเมืองอุบล ยลคำขวัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.77/81.10 เนื้อหาสาระของหนังสือประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับคำขวัญของเมืองอุบล คือ เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฏร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้รับ การฝึกโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เที่ยวเมืองอุบล ยลคำขวัญ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 คำสำคัญ: หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เที่ยวเมืองอุบล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

Abstract

              This research aimed to develop the supplementary reading books in the Thai language Strand on the Series of Visiting Ubon Ratchathani for Prathom Suksa 6 students based on the standardized criteria of  80/80 and to compare the students’ achievement before and after using the books. The sample group was 44 students of Prathom Suksa 6/10, Anuban Ubon Ratchathani School, UbonRatchathani Education service area 1 studying in the 2nd semester 2012 academic year, gained by sample random sampling method. Tools in this research were 12 books and the learning achievement test of 40 items. The test had the difficulty indices of .44-.80, the discrimination indices of .20-.60 and the reliability value of .94. The statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation and t-test.

The research findings were as follows:

  1. The books had the efficiency criteria of 84.77/81.10.
  2. The students’ learning achievement after using the books was higher than that before learning them at .01 level of significance.

 Keyword: supplementary Reading Books/ Thai language Strand/ Prathom Suksa 6 Level (Grade 6)

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 264