การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ (Action  Research)  มีวัตถุประสงค์เพี่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์  2) เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนา  คือ การอบรมปฏิบัติการ และการนิเทศ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบบันทึกการประชุม  และแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique)และเสนอผลการวิจัยโดยการบรรยายและพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ของครูแต่ละคนยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ไม่มากนัก เคยเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์แต่ไม่เคยลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์อย่างจริงจัง ขาดงบประมาณในการสนับสนุน  ขาดเอกสารและบุคลากรที่จะช่วยแนะนำในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิด  ครูทุกคนมีความต้องการที่จะจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยต้องการให้มีจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้  มีการสนับสนุนด้านเอกสาร บุคลากร มีการนิเทศติดตาม ให้ความช่วยเหลือและฝึกปฏิบัติจนสามารถจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ได้และครูทุกคนมีความต้องการที่จะจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ จากการฝึกปฏิบัติจริงโดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์มาให้ความรู้และมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง จนครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ได้
  2. ผลการพัฒนาครูด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์พบว่าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ตามกรอบแนวคิดของมาร์ซาโน
  3. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของมาร์ซาโนได้ ซึ่งสะท้อนผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่กลุ่มผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน และวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการคิดวิเคราะห์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 คำสำคัญการพัฒนาครู  คิดวิเคราะห์  การจัดการเรียนรู้

 Abstract

             This action research aimed to 1) investigate the problematic state and needs in developing teachers for providing analytical thinking learning activities to students,  2) develop the teachers in providing analytical thinking learning activities to students, and 3) study the result in developing the teachers. The strategic development used included a workshop and supervision. A total of 162 participants were employed. The research instruments consisted of observation, interview, test, questionnaire, meeting records, and assessment. A triangulation was employed in data analysis and examination. Descriptive presentation was used in presenting the research results.

The research findings were as follows:

  1. The problematic state in developing teachers for providing analytical thinking learning activities to studentsshowed several lacks of analytical thinking learning activity provision of the teachers, that is, the knowledge and understanding about analytical thinking learning activity. They used to participate in the training on this issue but never seriously tried to write the lesson plans for providing analytical thinking learning activities to students. The lack of budget, documents, and experts to support was also found. The teachers needed to be trained and supported. The supportive supervision was also needed until they were found to be skillful in providing analytical thinking learning activities to students.
  2. The development of the teachers in providing analytical thinking learning activities to students showed their knowledge and understanding about analytical thinking learning activity through Marzano’s conceptual framework.
  3. The result in developing the teachers in providing analytical thinking learning activities to students reflected the success of the project through the students’ learning achievement. The post-test was higher than that of the pre-test. The students’ opinions on the teacher’s provision of analytical thinking learning activities were found to be at a higher level.

 

Keywords:  Development of teachers, analytical thinking, and learning provision

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 284