การดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝัน ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

บทคัดย่อ

           การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝัน  ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝัน  ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันและเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำแนกตามสถานภาพตำแหน่ง  และประสบการณ์ในการทำงานผู้บริหารสถานศึกษาและครู  กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย  จำนวน374คน เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90 และแบบสอบถามการสนทนากลุ่มสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย  ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

            1.การดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝันตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการภายในโรงเรียน ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้
           2.แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบในฝันตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  การดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบในฝันตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ตามกลยุทธ์ ทั้ง  5  ด้าน เป็นแรงผลักดันให้โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะด้านกระบวนการบริหารและจัดการภายในโรงเรียน มีการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา  มีการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความสามารถ เป็นครูมืออาชีพและมีจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบด้านระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา  โรงเรียนมีระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ พี่เลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ความพร้อมด้าน ICT และด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มพูนความรู้นำไปใช้ประโยชน์ทั้งในและนอกห้องเรียน  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการเรียนรู้ในการสืบค้นหาข้อมูลที่ทันสมัย

 คำสำคัญการดำเนินงาน โรงเรียนต้นแบบในฝัน มัธยมศึกษา

 Abstract

              The Aims of this study were to study the operation ofLab School Project in Secondary Educational Service Area Office 27.  This study was classified by position status and experience of the school administrators and teachers.  The samples groupof this study was 374 school administrators and teachers.  The study instrument was a questionnaire covering two parts with the reliability value of 0.90 and a group discussion.  The statistics were frequency, mean, percentage and standard deviation.

The research findings were as follows;
         
             1. The operation ofLab School Project in Secondary Educational Service Area Office 27with the opinions of the school administrators and teachers, in overviewwas at a good level.  Considering in each aspect, sorted from the most to the least was process management in school, teachers and educators development, supporters network system and education equipment, Information Communication and Technology (ICT) system, and students’ quality and study process,respectively.
             2. Good practices of  the operation ofLab School Project according to all 5 strategies were as driving forces schools to self develop. Moreover, there was a changing of management process and good governance by using SBM - School Based Management. The operations in schools were practiced in peer  relations.  In the development of teachers and educators aspecttherewascapabilities to be professional and spiritual in education quality development.  The school administrators were professionals, leaderships, and able to administerthe organizations.  In the supporters’ network system and educational equipment, the schools had cooperated with masters, educators and local wisdoms.  In the ICT – Information Communication and Technology system, the schools increased ICT competency to develop the quality of the schools.  In the students’ quality and study process, the students had more skills to search and learn by themselves both inside and outside their classrooms.  The students were able to use ICT for studying and searching updated information.

 Keyword :Operations,Lab school project, SecondaryLevel

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 360