การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปีการศึกษา 2555จำนวน 33  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   จำนวน 12 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 40  ข้อ  มีความยากง่ายตั้งแต่ .38 ถึง .77 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .34 ถึง .77 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.74/81.82
  2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

คำสำคัญ : ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การดำรงชีวิตของสัตว์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

Abstract

             The purposes of this research were to develop and validate the instructional packages on the living of animals in Science Strand for Prathom Suksa 4 level based on the standardized efficiency criteria of 80/80, and to compare the pupils’ achievement before and after using the packages.The sample used in the study consisted of 33 Prathom Suksa 4 pupils of Ban Khum Saen Chani School under the jurisdiction of Ubon Ratchathani Primary Educational Service  Area  Office  5 in the academic year 2012, selected by simple random sampling. The research tools consisted of 12 packages and the achievement test constructed by the researcher. The test difficulty indices ranged from .38 to .77, the discrimination indices ranged from .34 to .77, the reliability value was .82. The collected data were analyzed by mean, percentage, standard deviation, and t-test.

The research findings were as follows:

  1. The packages  were  efficient  since  they  were  found  to  have  the criteria  of  74/81.82.
  2. The pupils’ achievement after using the packages was significantly higher than that before using them at the .01 level.

 Keyword : Instructionat Packagca,Liring of Animals/Science Strand,Prathom Suksa 4 (Grade 4)

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 258