การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกตามตำแหน่งและขนาดของสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4  ปีการศึกษา  2555  จำนวน  333  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการทดสอบค่า t และผลการทดสอบค่าF วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองลงมา คือด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จของสถานศึกษา
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     จำแนกตามตำแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05แต่จำแนกตามขนาดโรงเรียนปรากฏว่าความคิดเห็นไม่แตกต่าง

 คำสำคัญ: การบริหารจัดการสถานศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 Abstract

               The purposes of this research were to study management on the Sufficiency Economy Philosophy  and compare the opinions on the management according to the position  and  school size.The sample used in the research.consisted of 333 school administrators and teachers in basic education working for the Office of Ubon RatchathaniPrimary Service Area 4 in academic year 2012.The instrument used in this study was a questionnaire with a confidence of.95.Statisties used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, T- test,standard deviation ,andF - test.

 The research findings were as follows :

  1. The managementof the sufficiency economy philosophy of basic education schools byover all and individual aspects was at ahigh level. Individually, the aspects found to be practiced at ahigher level included providing activities to develop students, followed by personnel development; the outcome and success aspect was at the lowest level.
  2. The respondents differing in work positions were found to differently view the management of the school according to the Sufficiency Economy Philosophy at level of .05 of significance whereas those of school size did not view it statistically significantly.

Keywords: Management education,Sufficiency economy philosophy 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 191