การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระดับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียนและ3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 153 คนและครูผู้สอนจำนวน 500คน รวมทั้งสิ้น 653 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .80 จำนวน 44 ข้อ และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t การทดสอบค่า F และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระดับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงานและขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.01
  3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

          3.1 สถานศึกษาควรนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นเป้าหมายหลักในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง และนำมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

         3.2 สถานศึกษาควรกำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายที่ชัดเจนนำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ มีการกำกับติดตามและประเมินการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับยอมรับจากคณะกรรมการสถานศึกษา

         3.3 สถานศึกษาควรจัดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนตามความรู้ความสามารถของบุคลากร  มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการและดำเนินการจัดเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ เก็บรักษา  ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ค้นหาได้ง่าย

         3.4  สถานศึกษาควรมีการสร้างความตระหนักและให้เห็นถึงความสำคัญต่อการดำเนินงาน  บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่  มีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการ ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

         3.5 สถานศึกษาควรมีการดำเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในโดยบุคลากรเป็นประจำทุกปีและหน่วยงานต้นสังกัดก็ควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาทุกปี  นำผลที่ได้มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

         3.6สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาที่สอดคล้องครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษา  และมีการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

        3.7สถานศึกษาควรมีการจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนได้รับทราบด้วย

        3.8 สถานศึกษาควรมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน  กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกัน

 คำสำคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก การดำเนินงานเพื่อ รองรับการประเมิน

 Abstract

            The objectives of this study were:1) to study the procedures of the internal quality assurance for external quality assessment of the basic education, 2) to compare theopinion on the internal quality assurance procedures classified by position, experience and size of school,and 3) to provide suggestions pertaining to internal quality assurance for external quality assessment of the basic education under Sisaket Primary Educational Service Area Office 2 The samples used in this study consisted of 153 school administrators and 500 teachers. The instrument used for collecting the data was a 5 rating-scale 44 questionnaire. The statistics, that is, percentage, mean, standard deviation, t-test ,F-test and content analysis, were used for data analysis.

The research findings were as follows:

  1. The internal quality assurance procedures for external quality assessment of the basic education under Srisaket Primary Educational Service Area Office 2 was rated at a high level.
  2. The comparisons of the opinion on internal quality assurance procedures classified by position, experience and size of schoolwere found to have .01 significant difference.
  3. The suggestions pertaining to internal quality assurance for external quality assessment of the basic education under Srisaket Primary Educational Service Area Office 2 were as follows.

           3.1 The schools should be in accordance with the core curriculum and standards-based learning activities into the school curriculum learning to meet the needs of learners and the community.

           3.2 The schools should set a clear vision, mission, goals, implement a concrete implementation; monitoring and evaluation of a continuous quality improvement plan should have been written and accepted by the school board.

           3.3 The schools should have a clear management structure by competent personnel and should appoint a working group to prepare and analyze the data storage continuous improvement and to develop information current, and complete and easy to find.

           3.4 The schools should have the awareness and the importance to the operation. The School educators school perform their roles and their functions that are evaluated and summarized of the results of operations plans / projects on the activity / project personnel performance and the planned operations.

           3.5The schools should monitor and review the quality of education within the annual personnel, and agencies should be monitoring and reviewing the quality of education every year. The results can be analyzed and used as a guideline and a quality of education in schools.

           3.6The school should have a committee to assess the quality of education of all parties involved in the measurement and evaluation in accordance with the standards of education and evaluation in education and the quality of the results assess and improve the quality of education.

            3.7An annual report should be made to the committee responsible and be disseminated among the educational committee and the community.

            3.8The schools should monitor and evaluate the results of the activities according the system and mechanism of the quality assurance.

 Keyword :Quality Assurance, Internal Quality Assurance,External Quality Assessment,Quality Assessment

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 196