การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนนารีนุกูล

บทคัดย่อ

            การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีนุกูลก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะแก้ปัญหา 3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนรู้จากชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนารีนุกูล จำนวน 50 คนโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .34-.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .25–.89 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

  1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
    ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.27/77.13
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .37   

 คำสำคัญ: ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่

Abstract

              The purposes of this study were 1) to develop a mathematics problem-solvingskill packages to meet the criteria of 75/75, 2) to compare the achievement of students between before and after learning through the packages, and 3) to study the satisfaction on learning the mathematics problem-solvingskill packages : Permutation and  Combination for MathayomSuksa 5 Students.The samples used in this study, selected by using a cluster random sampling, consisted of the students in mathayomsuksa 5 level who were studying in Narinukun School, Meuang District, UbonRatchathani, under the Secondary Educational Service Area Office 29, in the first semester of the year 2013. The research tools were mathematics problem-solving skill packages and the achievement test with multiple choices. The test had the difficulty level at .34 to .80,discrimination value ranging from .25 to .89, and the reliability value of .86. The collected data were analyzed by the percentage, mean, standard deviation, and t-test.

The research findings were as follows :

  1. The mathematics problem-solving skill packages on  Permutation and  Combination forMathayomSuksa 5 students were efficient since the criteria were found at 77.27/77.13
  2. The achievement of students after using the mathematics problem-solving skill packages was statistically higher than before using them at .01 level of significant.
  3. The student’s satisfaction on the learning mathematics problem-solving skill packages on  Permutation and  Combination  Mathayomsuksa 5 Students was at higher a level.

 Keyword:Mathematics Problem – Solving Skill Packages Permutation and Combination

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 464