การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555 จำนวน 46 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 ชุด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่  .24–.72 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  .22–.77  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .81 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ชีวิตพืชและสัตว์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพชุดฝึก E1/E2 และการทดสอบค่า  t

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  หน่วยการเรียนรู้ที่  1   ชีวิตพืชและสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพ 84.32/81.14  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้   
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด

 คำสำคัญ: แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 Abstract

             The purposes of this research were to develop the supplementary drills of basic science process skills on plants and animals for Prathom Suksa 2 Level, to find out the efficiency of the drills based on the standardized efficiency criteria of 80/80 criteria, to compare the pupils’ learning achievement before and after using the drills, and to find out the pupils’ satisfaction after using the drills. The sample of this study consisted of 46 pupils in Prathom Suksa 2, at Anubanubonratchathani School, under the jurisdiction of Ubonratchathani Educational Service Area office 1 in the first semester of academic year 2012, gained by simple random sampling. The data collection instruments were 12 drills and 40 items of pre-test and post-test. The test difficulty indices ranged from .24 to .72, the discrimination indices ranged from .22 to .77, the reliability value was .81. The statistics employ for data analysis were the efficiency value of E1/E2, percentage, mean, standard deviation and t-test.

The research findings were as follows: 

  1. The supplementary drills were efficient since the criteria were found at 84.32/81.14 based on the standardized efficiency criteria of 80/80.
  2. The pupils’ learning achievement after using the packages was significantly higher than that before using them at .05 level.
  3. The pupils’ satisfaction was at the highest  level with the mean of 4.53.

 Keyword: Supplementary Drills/Basic Science Prucess Skills/Plauts and Anirats/Prathom Suksa 2 (Gradc 2)

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 435