การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ จำนวน 12 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ  มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .25-.55  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .30-.67 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพชุดกิจกรรม  E1/E2 และการทดสอบค่า t

ผลการวิจัยพบว่า  

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ 83.25/82.81
  2. คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ การดำรงชีวิตของพืช/กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 Abstract

                 The purposes of this research were to develop the packages of cooperative learning activities Life of the plant in Science Learning Substance Prathom suksa 4 level to meet the efficiency criteria of 80/80 and to compare the students’ achievements gained before and after learning through the packages.Randomly selected, the subjects consisted 32 Prathom suksa 4 students studying in the second semester of the academic year 2012 at Ban Phakeaw School, under Ubon Ratchathani Educational Service Area Office 1. The research tools were 12 sets of cooperative learning activities and the achievement test of 40 items. The difficulty indices ranged from .25 to .55, the discrimination indices ranged from .30 to .67, and the reliability value of .89. The collected data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, the efficiency value of  E1/E2, and t – test.

The findings of this research were as follows:

  1. The developed packages were efficiency since they had the criteria of 83.25/82.81.
  2. It was found that the students’ achievement after using the package was significantly higher than that before using them at the level of .01.

 Keyword: Learning Packages of Cooperative Learning Activities/Life of the Plant/Scientific    Learning                                     Substance/Prathom Suksa 4 (Grade 4)

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 484