ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.): กรณีศึกษา สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการพยากรณ์ของการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.): กรณีศึกษา สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี   กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า
           การรับรู้ความสามารถของตนเอง ได้แก่ ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ การใช้ตัวแบบ การใช้คำพูดชักจูง และการกระตุ้นทางอารมณ์ ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 คำสำคัญ:  สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

 Abstract

              The study aimed to explore predictive factors of self-efficacy influencing competency of the employees of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC). The study employed a mixed method of both quantitative and qualitative approaches.  Quantitative data were collected from the 226 subjects, bank officers working at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, UbonRatchathani BAAC Provincial Office. The statistics used in data analysis were Pearson’s correlation and multiple regressions. The findings revealed that mastery experiences, using of   modeling, verbal persuasion, and emotional arousal correlated to the bank officers’ competency influencing the officers’ competency. 

 Keywords: Competency, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, UbonRatchathani

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 363