แนวทางการจัดการความรู้ตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงาน การหาแนวทางการจัดการความรู้ และประเมินแนวทางการจัดการความรู้ตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 304 คน เป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตอำเภอหนองหานจำนวน 143 คนและอาสาสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานหมู่บ้าน 161 คน ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่น 0.99เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 การหาแนวทางการจัดการความรู้ตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 24 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและระยะที่ 3 การประเมินแนวทางการจัดการความรู้ตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการสุขภาพ รองลงมาคือด้านการให้ความรู้
  2. ผลการสนทนากลุ่มได้แนวทางการจัดการความรู้ตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประกอบด้วย 2 แนวทาง 4 โครงการ คือ แนวทางที่ 1 ด้านการให้บริการสุขภาพประกอบด้วย 2 โครงการได้แก่ โครงการฝึกอบรม สัมมนา และโครงการศึกษาดูงาน แนวทางที่ 2 ด้านการให้ความรู้ด้านสุขภาพประกอบด้วย 2 โครงการได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโครงการพัฒนาสื่อการสอน
  3. การประเมินแนวทางการจัดการความรู้ตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พบค่าเฉลี่ยด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ

 คำสำคัญ: การจัดการความรู้ บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

 Abstract

            The purposes of this research were to study the problems of work operation as the village health volunteers, to seek the guidelines for knowledge management for health volunteers, and to evaluate the guidelines. The research was divided into three phases:Phase 1 was the study of problems in work operation as the village health volunteers. The sample consisted of 304 participants including 143 governmental health officials at Nonghan district ofUdonThani province and 161 village health volunteers. A 5-point rating scale survey questionnaire with the reliability of 0.99 was used in data collection. The statistics employed in data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.    Phase 2 was the creation of the guidelines for knowledge management for village health volunteers. A focus group technique of 24 target groups selected by a purposive sampling was used. The data were analyzed through the content analysis.Phase 3 was the evaluation of the suitability and possibility of the guidelines. The statistics used were mean and standard deviation.

The research results were as follows:

  1. The problems of work operation of the village health volunteers were found at overall a moderate level. For the individual aspects, health service aspect gained the highest mean score, followed by health education aspect.
  2. The results from the focus group revealed that the guidelines of knowledge management for village health volunteers yielded 2 means and 4 projects: Health service consisting of 2 projects namely training and seminar and study visit; Health education including 2 projects namely learning and creating a handbook and teaching materials.
  3. The evaluation of the guidelines revealed that in the overall and individual aspects of its suitability and possibility a higher level of suitability and possibility were found.

 Keywords: Knowledge management, Village health volunteers  role

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 263