การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรม 2) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม และ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร  จำนวน 15  คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม  สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที       (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะที่สร้างขึ้น มีจำนวน 3 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 My School Location หน่วยที่ 2 My Class Timetable และหน่วยที่ 3 My School Facilities รวมใช้เวลาในการเรียนชุดกิจกรรม จำนวน 18 ชั่วโมง
  2. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ 80.96/80.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80/80
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะในระดับมาก

 คำสำคัญ:  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

Abstract

            The objectives of the research were 1) to construct an English activity package, 2) to analyze the efficiency of this activity package according to the standard criterion of 80/80, and 3) to study the satisfaction towards the activity package on “My School” based on Theory of Constructivism and Cooperative Learning for MatthayomSuksa II students ofPracharatWittayakan School, Office of Phrae Educational Area 2. The target subjects were 15 students studying in the second semester in 2014 and chosen by a purposive sampling technique from fromMatthayomSuksa II of PracharatWittayakan School. The instruments were 3 activity packages, an achievement test,and a students’ satisfaction questionnaire. The statistics used in data analysis were percentage, mean standard deviation, and t-test.

The results were as follows:

  1. The learning packages created consisted of 3 units: My School Location, My Class Timetable, and My School Facilities. Eighteen hours of learning time was spent.
  2. The efficiency of the activity package was 80.96/80.17 which was higher than the prescribed standard criterion of 80/80.
  3. The students’ satisfaction towards the activity package was at a high level.

 Keywords: English activity package, Theory of Constructivism, Cooperative Learning  

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 523