ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในของธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการบริหารจัดการตลาด และด้านเทคโนโลยีการผลิต กับระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกของธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ กับระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 3) เพื่อศึกษาพยากรณ์ปัจจัยภายในของธุรกิจที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและ4)เพื่อศึกษาพยากรณ์ปัจจัยภายนอกของธุรกิจที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ประชากร คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีมีจำนวนทั้งหมด 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์แบบการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Sample CorrelationAnalysis) และวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
          ผลการวิจัยพบว่า ด้านราคา ด้านการบริหารจัดการตลาด ด้านเทคโนโลยีการผลิต และด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ส่วนปัจจัยภายในของธุรกิจในด้านเทคโนโลยีการผลิต และปัจจัยภายนอกของธุรกิจในด้านสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ศัพท์สำคัญ: ระดับความสนใจ การตัดสินใจรวมกลุ่ม เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

Abstract

              The purposes of this research were 1) to study the relationship between internal business factors i.e. price, marketing management, and production technology and the interest level of the decision making of the egg producing chicken farmer groups in Ubon Ratchathani province, 2) to study the relationship between external business factors i.e. society and culture, and economy and the interest level of the decision making of the egg producing chicken farmers group inUbon Ratchathani province, 3)to predict the internal businesses factors that influenced the interest level of the decision making of the egg producing chicken farmer groups in Ubon Ratchathani province and 4) to predict the business factors that influenced the interesting level of the decision making of the egg producing chicken farmer groups in Ubon Ratchathani province. The population was 120 the egg producing chicken farmerin Ubon Ratchathani province. The tool ofcollecting data was a questionnaire. The statistical analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, F-test, Pearson’s Correlation, and multiple regression analysis. The findings of this research revealed thatprice, marketing management, production technology, and society and culture related to the interest level of the decision making of the egg producing chicken farmer groups in Ubon Ratchathani province with a statistical significant level of 0.01 and 0.05., The internal business factors i.e. production technology, and external business factors i.e. society and culture influenced the interest level of the decision making of the egg producing chicken farmer groups in Ubon Ratchathani province with a statistical significant level of 0.05.

 Keywords:  Interesting Level, Decision Making, The EggProducing Chicken Farmers Group, Ubon                                            RatchathaniProvince

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 289