ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ ความสำคัญของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์การ กับการพัฒนาทุนมนุษย์เปรียบเทียบการพัฒนาทุนมนุษย์จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์การกับการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัญหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 290 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
             ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความสำคัญของปัจจัยภายในองค์การและปัจจัยภายนอกองค์การกับการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการพัฒนาทุนมนุษย์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนรวมค่าตอบแทนต่างกัน มีความคิดเห็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ต่างกันความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์การและปัจจัยภายนอกองค์การกับการพัฒนาทุนมนุษย์ พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้านวัฒนธรรมในการทำงาน ด้านการอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ ด้านความผูกพันต่อองค์การ ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ในทางบวก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ข้อเสนอแนะในการนำปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารจะต้องมีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับองค์การสู่ระดับบุคคล แบ่งกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้เหมาะสมกับความรู้ที่จำเป็นต้องพัฒนา วิเคราะห์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ และต้องมีการบูรณาการ การพัฒนาทุนมนุษย์ ให้เชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ

คำสำคัญ: การพัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรสายวิชาการ 

 Abstract

             This research aims to study the development of human capital, the importance of internal factors and external factors with the development of human capital, compare the development of human capital by personal factors, study the relationship between the internal and external factors on the development of human capital, and identify problems and offer suggestions on how to improve the human capital of academic staff in Suratthani Rajabhat University. The sample was 290 academic staff in Suratthani Rajabhat University.  Data were collected by questionnairesthat yielded the reliability at 0.87Data were analyzed using descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation.Statistical tests wereOne-way ANOVA and Pearson correlation. The research found that the overall level of human capital was at a high level. For the attitude development was at a moderate level. The overall of an importance of internal factors and external factors on the development of human capital was at a high level. The comparison of the difference on human capital development found that different age, different staff, different working time, and Different income and salary were found to be statistically significant. The relationship between internal and external factors on the development of human capital found  factors the leadership of the executive, culture organization for work, training and develop for staff, smart worker management in the organization, organizational commitment, technology and economics that every aspect was related with human capital development in a positive way at a moderate level. Suggestions for using the factors of human capital development into action were thatan executive must give priority to a serious action, propagate the policy into practice from the organization to the individual level, separate the target group for  develop based on the knowledge needed to improve, analyze knowledge needed to be developed systematically by the involvement of staff in the organizationand mustrequire the integration of human capital development that relate  to human resource management.

Keywords: Development,  Human Resources,  Academic Staff

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 229