แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 242 คน และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 10 คน  เลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางคำนวณจากสูตร Taro Yamane จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

          1. ปัญหาการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการควบคุมและสอดส่อง ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีปัญหามากที่สุดคือ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
            2. แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ หน่วยงานราชการควรมีการประชุมชี้แจงในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานระหว่างผู้นำชุมชนกับประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน อีกทั้งผู้นำชุมชนควรเข้ามาควบคุมดูแลและสอดส่องผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนเข้ารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และครอบครัว และควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเองอย่างจริงจัง

คำสำคัญ: แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน  ปัญหายาเสพติด ผู้นำชุมชน

Abstract

           The objectives of this study were to study the problems and build the guidelines for the cooperation building of drug prevention and solution of the community leaders in Uttaradit province. The sample of this study were split in 2 groups; 242 samples of community leaders which were sub-district headmen and village headmen in Uttaradit areas, and 10 sampled interviewees who were involved in the cooperation to prevent and solve drug abuse of community leaders in the province. The sample size was chosen by using Taro Yamane's table; the simple random sampling was then employed.  The tools of this study were questionnaires and interview forms regarding the guidelines of building cooperation to prevent and solve the drug abuse for community leaders in Uttaradit province. The data analysis were done by using the statistics namely percentage, average and standard deviation.
The research findings were as follows:

  1. The problems of cooperation and drug addict solution of community leaders in Uttaradit province were found in planning, control and watch-out, treating the drug addicted problem, and strengthening the communities. The overview of all problems was found at a moderate level. For the most part strengthening the communities was mostly found to be problematic.
  2. The guidelines of building cooperation to prevent and solve the drug use for community leaders in the province were that the government sectors should have sessions to clarify the action plans between community leaders and people in communities, for tuning their understanding in the same direction. Moreover, the community leaders were supposed to take control and take care of the drug users, drug addicted and drug criminals continuously and seriously. The government units were expected to support and promote the community leaders through trainings and seminars regarding psychological counseling for the drug users, drug addicted and their families. Furthermore, there should be serious promotions for people in communities to get involved in the prevention and solution of the drug uses in their communities.

 Keywords: Prevention and solving cooperation guideline/ Drug problems/ Community leaders

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 265