แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  กลุ่มตัวอย่างจำนวน  164  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย       ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ภาพรวมของปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสังคม ด้านครอบครัว และด้านการเงินและการงานพบว่า อยู่ในระดับมาก
  2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า  ด้านสุขภาพอนามัย  ควรมีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้จริงที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างจริงจัง  ควรมีการตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม  หรือศูนย์ออกกำลังกาย  ควรมีกลุ่มอาสาสมัครออกเยี่ยมที่บ้านพร้อมรับฟังปัญหาและแนะนำแนวทาง พร้อมทั้งตั้งงบประมาณไว้รองรับผู้สูงอายุในอนาคต ด้านสังคม ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลและให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ  และควรจัดสวัสดิการแจกสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ  และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมควรมีรถรับ-ส่งไปโรงพยาบาลเพื่อเจ็บป่วยควรมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง ด้านครอบครัว ควรจัดการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและตั้งศูนย์ที่พักพิงชั่วคราวของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและปลอดภัย และควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการในวันสำคัญของครอบครัวเพื่อสร้างสานสายใยครอบครัวและสนับสนุนให้อยู่กับครอบครัว และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขจนวาระสุดท้าย และควรจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์  ด้านการเงินและการงาน  ควรสนับสนุนในด้านอาชีพการหารายได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมปฏิบัติทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะด้านอาชีพ  และมีการบริการจัดการนำผลิตภัณฑ์กลุ่มออกจำหน่าย  และจัดตั้งกองทุนและสวัสดิการกลุ่ม

 คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนา  คุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

Abstract

          This research aimed to study quality of life development for the elderly of Local Administrative Organization in Phrae province. The sample included 164 senior citizens. The instrument was a survey questionnaire. Frequency, percentage, ratio, standard deviation were employed in data analysis. The result of research revealed the following.

  1. The overall problems of life quality of the elderly people in health and sanitation, social, family and financial and career were found at a high level.
  2. Quality of life development for the elderly showed that the plan should be practically used and served the needs of elderly persons. Meeting and trainings about keeping good health should be given to them. Also provision of readily annual health check should be set at an elderly health care centers and/or fitness centers. A group of volunteers should make a regular visit for sharing and solving problems, including provide a budget for future plans. In society, activities should be arranged to encourage local people to participate in taking care and making relationship with elderly persons should be promoted. Welfares or free requisite gifts should be given to them. An opportunity should be opened for them to participate in religion activities and conduct good things to society. A free transport should be provided in case of emergency;useful news should be updated and broadcasted to all elderly persons. In family, nursing home or elderly care centers should be set as a warm and peaceful place for them to stay. Support of budget to arrange family activities, creating good relationships among family members and encouraging a living as a family should be also enhanced. Giving family members trainings to learn about proper elderly care should be provided. In financial and career support, occupational skills fitting for the elderly for making a living should be promoted. Have them join and practice in every step. Budget support for trainings and giving the knowhow for their career should also be centered. Give ways of marketing to sell their products and establish a group fund or firm for their welfare.

 Keywords: Guidelines, Quality of life, Elderly person,   Local Administrative Organizations

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 734