ความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สำหรับสตรีกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่านอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย โดยการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ สตรีกลุ่มอายุ ระหว่าง 30 - 60 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ไม่มีประวัติมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในตำบลเขาถ่าน  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญตามคุณสมบัติที่กำหนด ใช้เวลาการดำเนินการวิจัย 8 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่าง    จำนวน 120 คน ได้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามรูปแบบการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หลังจากได้รับบริการใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ทดสอบความเที่ยงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ได้ค่า IOC = 0.85 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธี Cronbach’s Coefficient Alpha ได้ค่า = 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าอันตรภาคชั้น
                 ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการให้การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สตรีที่มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการได้รับบริการในภาพรวม  = 2.74, S.D. = 0.50 และ รายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ (1) ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ  = 2.86, S.D. = 0.37 (2) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ  = 2.78,   S.D. = 0.50 (3) การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ  = 2.75, S.D. = 0.51 (4) ความเป็นรูปธรรมของบริการ  = 2.72, S.D. = 0.56 และ (5) ความเชื่อถือไว้วางใจ = 2.61, S.D. = 0.54

คำสำคัญ:  ความพึงพอใจ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

Abstract

          This descriptive research was to evaluate the satisfaction toward the cervical cancer screening model with the humanized care provided by Khaothan Health Promotion Hospital, Thachang District Suratthani province. The participants were 120 women (30-60 years old) who lived in the study area and had never been in any record in cervical cancer screening model, selected by an accidental sampling method, using questionnaires for satisfaction within 8 weeks’ time. The data analysis employed frequency, percentage, average, standard deviation and interval ratio.The result revealed that the total mean score of satisfaction is 2.74, S.D. = 0.50. In all five dimensions including (1) Empathy = 2.86 S.D. = 0.37, (2) Responsiveness  = 2.78 S.D. = 0.50, (3) Assurance  = 2.75 S.D. = 0.51, (4) Tangibility  = 2.72 S.D. = 0.56 and (5) Reliability  = 2.61 S.D. = 0.54.

Keywords: Satisfaction, Cervical cancer screening, Humanized Care Service

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 338