การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองคำขวัญประจำท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองคำขวัญประจำท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ร้อยกรองคำขวัญประจำท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระหว่างกลุ่มทดลอง ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องร้อยกรองคำขวัญประจำท้องถิ่นประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยสาระที่4หลักการใช้ภาษาไทยกับกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลอง ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองคำขวัญประจำท้องถิ่น ประกอบการเรียน การสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย

                  ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 7 ห้องเรียน ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-7นักเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน 277 คน 

                  กลุ่มทดลอง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน สตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 44 คน

                  กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 44 คน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม

                  รูปแบบในการทดลองคือ Control Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองคำขวัญประจำท้องถิ่น จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่อง บุรีรัมย์คำโคลง เล่มที่ 2 เรื่อง สตึกคำฉันท์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ  มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.40-0.74 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.32-0.76 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 และแบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.69

                  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่า t-test แบบ Dependent  Samples  และ t-test แบบ Independent Samples

ผลการศึกษาพบว่า

  1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองคำขวัญประจำท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.84/82.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองคำขวัญประจำท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ร้อยกรองคำขวัญประจำท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องร้อยกรองคำขวัญประจำท้องถิ่น ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ร้อยกรองคำขวัญประจำท้องถิ่น  หลักการใช้ภาษาไทย

 

Abstract

               This study aimed to 1) develop a supplementary reading book titled “Local Slogan Verses” to support the Thai Language instruction of the 4th Strand on the Thai Language Usage for Mathayom Suksa Ⅵ students to meet the standardized criteria of 80/80, 2) compare the learning achievement of Thai study of the experimental group before an after using the developed book, 3) compare the learning achievement of Thai study of the experimental group taught by the developed book and that of the control group taught by E-Book, and 4) study the satisfaction of the students in the experimental group. The population included 277 students in 2nd semester of 2012 academic year of Satuk School in Burirum province under the Office of Secondary Educational Service Area 32 studying in 7 Mathayom Suksa Ⅵ classes (M 6/1-7). Both experimental and the control groups were selected by a cluster sampling technique consisting of 44 students each. A control group pre-posttests design was employed. The instruments involved 2 supplementary reading books titled “Local Slogan Verses”, one was “Burirum Verses” and the other “Satuk Verses” (E-Book), 60 items of a 4-multiple choices learning achievement test of which the difficulty value (P) ranged between 0.40-0.74, discrimination value (r) between 0.32-0.76, and reliability of 0.81, and a survey questionnaire of students’ satisfaction gaining mean score of 4.52 and standard deviation of 0.69. Means, standard deviation, percentage, and dependent and independent t-tests were used in data analysis.

 The research findings were as follows:

       1.The developed supplementary reading book titled “Local Slogan Verses” to support the Thai Language instruction             of the 4th Strand on the Thai Language Usage for Mathayom Suksa Ⅵ Students was efficient since it met the                   standardized criteria of 80/80 with a higher level of 83.84/82.73.

  1. The learning achievement of Thai study of the experimental group after using the developed book was statistically higher than that of before using the book at .05 level which was in accord with the established hypothesis.
  2. The learning achievement of Thai study of the wxperimental group taught by the developed book was found to be higher than that of the control group taught by E-Book at level .05 of significance which was in accord with the established hypothesis.
  3. The satisfaction of the students in the experimental group was found to be at the highest level.

 

Keywords: Supplementary Reading Book, Local Slogan Verses, The Thai Language Usage

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 302