การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และเปรียบเทียบการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน  และตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จำนวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติพื้นฐานและสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
           ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีการใช้อำนาจเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ อำนาจการให้ข้อมูลข่าวสาร อำนาจการให้รางวัล  อำนาจตามกฎหมาย อำนาจเชี่ยวชาญ อำนาจการบังคับ และอำนาจในการควบคุมสภาพแวดล้อม 2) ผลการเปรียบเทียบการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ยกเว้นด้านอำนาจตามกฎหมาย อำนาจการให้รางวัล  และอำนาจการบังคับ ไม่แตกต่างกัน เมื่อจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่.05

คำสำคัญ:  การใช้อำนาจ ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract

              The purposes of this research were to study the levels of power use of school administrators in schools under Krabi Primary Educational Service Area Office and to compare the levels of the power use                          as classified by work experiences and size of the schools. The sample consisted of 327 teachers in schools under Krabi Primary Educational Service Area Office obtained by astratified random sampling technique. The instrument used in collecting data was a survey questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and one- way analysis of variance (One-Way ANOVA).
              The results revealed that: 1) the use of power of school administrators in schools under Krabi Primary Educational Service Area Office as a whole and in each aspect was at a high level. The order of mean scores from the highest to the lowest was on an information power, a reward power, a legitimate power, an expert power, a coercive and on an ecological power, respectively; 2) a comparison of the use of power of school administrators as classified by their work experiences showed that as a whole and in each aspect the opinions on this matter were significantly different, except the legitimate power, the reward power and the coercive power. A comparison by size of schools as a whole and in each aspect was significantly different at the level of .05.

Keywords:  The use of power, School administrators

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 710