สภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยจำแนกตาม ตำแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ และ4) เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวน 381 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานครู โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2555 ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89  และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t การทดสอบค่า F และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

          1. สภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
        2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ เมื่อจำแนกตามตำแหน่งที่ต่างกันมีการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 จำแนกตามประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน และจำแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ต่างกัน มีการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
        3. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดงบประมาณสนับสนุนในการบริหารงานวิชาการ การวางแผนวิชาการแต่การปฏิบัติยังไม่ได้ตามแผน ครูมีภาระงาน ชั่วโมงสอนมาก และสอนไม่ตรงตามวิชาเอก ครูไม่สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
         4. เงื่อนไขที่ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ มีการจัดระบบงานธุรการทางวิชาการ ให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระบบ ระเบียบ เป็นขั้นตอน และทำงานให้เป็นปัจจุบัน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในงานส่งเสริมงานวิชาการมีการจัดงบประมาณเพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพองานกลุ่มประสบการณ์/สาระการเรียนรู้ มีการควบคุม ดูแล กำกับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  งานวัดผลประเมินผล มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน มีการจัดงานประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษาจากตัวชี้วัด และมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบโครงสร้างสถานศึกษาให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา

คำสำคัญ: สภาพและปัญหาของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี

 Abstract

             The objectives of the research were 1) to study state of the academic administration in schools under the Local Administrative Organizations in UbonRatchathani province, 2) to compare the stateof the academic administration in schools as classified by positions and experiences of the subjects and the school size,3) to study the problemsof the academic administration in schools, and 4) to explore the conditions contributing to the academic administration. The sample of the study consisted of 381 administrators and teachers working for the Local Administrative Organizations in UbonRatchathani province in the year 2012, obtained by using stratified and simple random sampling techniques based upon the table of Krejcie and Morgan. A 5-point rating survey questionnaire with the reliability of .89 and an in-depth interview were employed in data collection. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and content analysis.

The research findings were as follows:

         1. The state of academic administration of the schools was found to be practiced at a high level.
        2. The comparison of the state found as classified by position was found to be significantly different at .01 level and by school size at .05 level. However, the state of the academic administration as classified by experience was found not to be different at a significant level.
         3. The problems found in administering the academic administration consisted of lack of budget supporting the administration. Planning in the academic administration was found to be done but not implemented. The teachers were full of work and teaching load. They were likely not to be assigned to teach the subjects they were majoring in. Innovation and technologies were not found to be sufficiently and thoroughly used in learning and teaching.
         4. The conditions contributing to the academic administration involved systemizing clerical academic tasks and updating them. The activities provided in learning and teaching should be in accord with the interests and aptitude of the students which individually differ. Sufficient allocation of the budget in the academic promotion was an important contribution. For the experience/learning strands the supervision and monitoring in curriculum implementation should be focused. Curriculum evaluation was for the development of the students in particular. The measurements and evaluation should be focused on the congruence of learning standards and learning strands, learning units, lesson plans, and teaching approaches. Goals derived from school indicators, educational standards, and school structure to underpin the school quality assurance were also the contributing conditions found.

Keywords: State, Problems, and Academic administration

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 289