การสำรวจปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเพื่อเปรียบเทียบปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนระหว่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เรียนสาขาวิชาที่แตกต่างกันกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2554 จำนวน  236  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราการประเมิน (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 80 ข้อ มีค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) เท่ากับ .983  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนในระดับปานกลาง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันในด้านการนำนวัตกรรมไปใช้และด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนด้านการวิเคราะห์ผู้เรียน การเลือก/สร้างนวัตกรรม การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล/สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านการเขียนรายงานการวิจัยนั้น พบว่านักศึกษามีปัญหาไม่แตกต่างกัน

 

คำสำคัญ: ปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียน  นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์

 

Abstract

             The objectives of this study were to examine the problems of doing  classroom research of the teacher professional training students and to compare the problems as faced by the students in different majors. The samples in the study were 236 of the fifth year teacher professional training students of the faculty of Education of Ubon Ratchathani Rajabhat University. The students were practicing a teaching training in semester 2/2011. The instrument of this study was a five-point rating scale survey questionnaire of problems in doing classroom research with 80 items. The reliability of the questionnaire was .983. Mean, standard deviation, and one-way analysis of variance were used to analyze the data. It was found that the students had problems in doing classroom research at a moderate level. The students who studied different majors had significantly different difficulties in doing classroom research in light of use of innovation and gathering of data. They had no significant different problems in doing classroom research as a whole and in the aspects of analysis of learners, selection/ creation of innovation, creation of the tool for gathering data, data analysis, interpretation/conclusion of the data analysis, and problems in writing research reports.

 

Keywords: Problems of Doing  Classroom Research, Teacher Professional Training Student,
                 Faculty of Education

 


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 264