การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 4) สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 331 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

            ผลการวิจัย พบว่า                                              

            1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์

            2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และความสามารถในการแก้ปัญหาสถานศึกษา

            3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .787

            4) การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา มีจำนวน 3 ด้าน เรียงลำดับด้านที่มีอำนาจพยากรณ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ โดยลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวนี้ สามารถอธิบายประสิทธิผลของสถานศึกษาได้ คิดเป็นร้อยละ 63.20 สร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Y=2.004 + 0.258X3 + 0.145X1 + 0.109X2 และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Zy=0.463ZX3 + 0.217ZX1 + 0.163ZX2

คำสำคัญ: การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสิทธิผลของสถานศึกษา

 

Abstract

            The purposes of this research were 1) to study the level of the participatory administration of schools, 2) to study the level of the efficiency of schools, 3) to study the relationship between the participatory administration and the efficiency of schools, and 4) to generate predictive equation of the participative administration affecting efficiency of schools in Samut Prakan province under the Secondary Educational Service Area Office 6. The sample consisted of 331 administrators, teachers and members of the committees of basic education selected by a stratified random sampling method. The instrument for collecting data was a questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis based on stepwise method.

             The research findings were as follows:

             1) The level of the participatory administration of schools as a whole was at a high level arranged by the mean scores from high to low: the participation in the evaluation, the participation in the operation, the participation in the decision, and the participation in benefits, respectively.

              2) The level of the efficiency of schools as a whole was at a high level ranked by the mean scores from high to low: the ability to develop students with a positive attitude, the ability to produce students with high academic achievements, the ability to develop modifications to the educational environment, and the ability to solve educational problems, respectively.

           3) The relationship between the participatory administration and the efficiency of schools had a relatively high positive correlation. The correlation coefficient was .787.

              4) The participatory administration affecting efficiency of schools, which had prediction power were the participation in benefits, the participation in the decision, and the participation in the operation. The participatory management style can be described as the efficiency of the schools at 63.20 percent of accuracy. Generating predictive equation of raw score was Y = 2.004 + 0.258X3 + 0.145X1 + 0.109X2 and the standard equation was Zy = 0.463ZX3 + 0.217ZX1 + 0.163ZX2 .

Keywords: Participatory Administration, Effectiveness of Schools

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 277