การศึกษาทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน

บทคัดย่อ

            การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทัศนะของผู้เกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และเปรียบเทียบทัศนะต่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และนักวิชาการผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา คัดเลือกโดยกำหนดเป็นสัดส่วน    (Quota Sampling) จำนวน 199 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ LSD (Least Significant Difference)

            ผลการศึกษาทัศนะพบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวมากกว่า 1 กิจกรรม และเห็นว่าในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา (2007-2014) การจัดการท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลางทุกด้าน และในอีก 5 ปีข้างหน้า (2019) มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลางถึงมาก

            ผลการเปรียบเทียบทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกสังกัดมีทัศนะเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการนำเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ องค์กร และการจัดการ ด้านกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ด้านการดำเนินธุรกิจและการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการปลูกจิตสำนึก ด้านชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีระดับความเห็นน้อยในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบทัศนะ พบว่ากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีทัศนะแตกต่างกันในบางด้าน โดยด้านธุรกิจ องค์กรและการจัดการกลุ่มสังกัดธุรกิจท่องเที่ยวมีทัศนะสูงกว่ากลุ่มสังกัดอื่นทุกกลุ่ม ด้านการดำเนินธุรกิจและการตลาด กลุ่มสังกัดธุรกิจมีทัศนะสูงกว่าหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มสังกัดนักวิชาการมีทัศนะสูงกว่ากลุ่มสังกัดหน่วยงานภาครัฐ และด้านกิจกรรมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึก กลุ่มสังกัดธุรกิจท่องเที่ยวมีทัศนะสูงกว่ากลุ่มสังกัดหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวและกลุ่มสังกัดหน่วยงานภาครัฐ

คำสำคัญ:  แม่น้ำเจ้าพระยา ธุรกิจท่องเที่ยว การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

Abstract

            This study aimed to study the perception of related parties towards their tourism purposes, the management of tourism business in the Chao Phraya River’s area and the comparison of perspectives towards the management of tourism businesses in the Chao Phraya River’s area. The sample group of  this study included tourism entrepreneurs, public officers, officers from other tourism-related organizations, and experienced technocrats on tourism in the Chao Phraya River’s area. The 199 people of the sample group were selected by using a quota sampling method. Statistics used for the data analysis included frequency distribution, percentage, standard deviation, One-way ANOVA, and LSD (Least Significant Difference).

            Consequently, it was found that the parties relating to the development of tourism businesses in the Chao Phraya River’s area have more than one specific purpose in doing tourism businesses and view that in the past seven years (2007-2014) the management of tourism in the Chao Phraya River’s area has been moderately changed in all aspects, in the next 5 years (2019) it tends to moderately to extremely change as well.

            In terms of the perspectives of the related parties, it was found that the related parties from every organization have a view in terms of tourism and tour guide business management at a moderate level in six areas, including business, organization and management, activities and facilities for tourists, business and marketing operation, social responsibility, learning activities and public awareness raising, and community. However, they have a low level of view towards environment care. In terms of the perspective comparison, it was found that the related parties have different opinions in some areas. In terms of business, organization, and management, the group of people from tourism business has a higher level of view than other groups. In terms of business and marketing operation, the group of people from private sectors has a higher level of view than the group of people from public sectors. In addition, in terms of learning activity and public awareness raising, the group of people from tourism business has a higher level of view than the group of people from other organizations relating to tourism and the group of people from public sectors.   

 

Keywords: Chao Phaya River, Tourism Business, Sustainable Development

 


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 299