ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทานของประชาชน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทานของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทานของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 400 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบโควตา เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t เพื่อการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม การทดสอบค่า F เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 3 กลุ่ม และค่าความสัมพันธ์
           ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25–45 ปี มากที่สุด มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทาน พิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทานของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ต่างกัน ให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทานของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทานในภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส ต่างกันให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทานด้านช่องทางการจัดจำหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์แบบ Stepwise พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ ร่วมกันพยากรณ์ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทานได้ร้อยละ 60

คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวชนิดรับประทาน

 

 Abstract

             The objectives of this study were to study the factors influencing the purchase decision of edible whitening products of the people in Ubon Ratchathani City Municipality and to compare customers’ personal factors in choosing the edible whitening skin products of people in Ubon Ratchathani City Municipality. The customers were categorized as gender, age, marital status, occupation, average salary, and education. Sample size in this research were 400 peoples who live in Ubon Ratchathani City Municipality selected by means of a quota random. The research instrument was a questionnaire with a five-point rating scale, yielding the reliability of .94. The data were analyzed by using percentage ,mean, Standard deviation, t-test and F-test.
             Most respondents were female aging between 25-45 years old. They were single. There were private company staff.  Their salaries were around 10,001-15,000 baht. Their educational background was Bachelor’s degree and higher. The results showed that influential factors to purchase edible whitening skin products of the people were in the high level, arranged from low to high as products, price, availability in the shops, and marketing promotion, etc. The results of influential factors to purchase edible whitening skin products of the people, arranged from respondents’ general information showed that the respondents with different gender haveing different decisions were not found to be different in purchasing edible whitening skin products of the people in Ubon Ratchathani City Municipality. The respondents with different age, and salary will pay attention to the products, price, and product distribution to purchase edible whitening skin products of the people in Ubon Ratchathani City Municipal at the statistically significant at 0.05. From the Stepwise analysis, the forecast factors such as production distribution, marketing promotion, and products were the decisive factors when to purchasing edible whitening skin products by 60 percent.

 

Keywords: Factors Influencing the Purchase Decision, Edible and Whitening Products

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 276