องค์ประกอบบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับองค์ประกอบบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านองค์ประกอบบรรยากาศองค์การ เท่ากับ 0.95 และค่าความเชื่อมั่นด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

              ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลของการศึกษาระดับองค์ประกอบบรรยากาศองค์การ ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
  2. ผลการศึกษาระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
  3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์องค์ประกอบบรรยากาศองค์การกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. ผลการศึกษาองค์ประกอบบรรยากาศองค์การ ด้านความชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย ด้านการเปิดโอกาสให้เรียนรู้โดยการทดลอง และด้านโครงสร้างองค์การ ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถพยากรณ์องค์ประกอบบรรยากาศองค์การได้ร้อยละ 48.80 โดยรวมได้ร้อยละ 48.80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: องค์ประกอบบรรยากาศองค์การ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

Abstract

            The purpose of this research was to study  the elements of organization environments affecting work morale of child-care teachers in child development center under Subdistrict Administrative Organization in Chachoengsao province. The samples were 186 child-care teachers under Subdistrict Administrative Organization in Chachoengsao province. The research instrument was a five-point rating scale questionnaire with the level of reliability for the elements of the organization environments at 0.95 and for work morale at 0.97. The statistics used in the data analysis consisted of mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis  (stepwise regression).

            The research findings were as follows:

            1) The level of  the elements of the organization climate of child-care teachers in early childhood development center Chachoengsao province as whole was at a high level.

            2) The level of  the work morale of child-care teacher in early childhood development center as whole was at a high level.

            3) The relationship of the elements of the organization climate and work morale of child-care teacher development center had a moderately positive relationship with the teachers’ satisfaction on work performance at the. statistically significant level of .05.

            4) The elements of organization climate, the clarity of goals and policies, the opportunity to learn by trial, and organization structure which affected work morale in the early childhood development center could be used to predict  work morale in the early childhood development center at 48.80% on work performance at the statistically significant level of .05.

Keywords:  Elements of Organization Climate, Work Morale

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 389