สภาพปัญหาและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงาน จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 343 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 จำนวน 48 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97 ตอนที่ 2 จำนวน 48 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .95 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เมื่อพบความแตกต่างทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe¢

            ผลการวิจัยพบว่า

  1. สภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากแต่ปัญหาในการดำเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย      2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและโดยจำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
  2. ผลการศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้

   มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวกับวิชาชีพผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

    มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน ชุมชน โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรอาศัยข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย

    มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรศึกษาข้อมูลในองค์กรอย่างละเอียดและมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ

    มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรใช้แผนและเทคนิคการนำแผนสู่การปฏิบัติ กำหนดปฏิทินดำเนินงาน

    มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรนำนวัตกรรมเทคนิคการนำแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมาใช้โดยใช้สื่อไอซีทีและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร

    มาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาองค์กร มีการสร้างขวัญ กำลังใจ ในโอกาสต่างๆ

    มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรประชุมชี้แจง วางแผนการประเมินและผู้บริหารต้องมีการประเมินตนเองด้วย

    มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรและพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ ยอมรับจากทุกฝ่าย

    มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์  โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือหน่วยงานอื่นอยู่เสมอโดย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล        

    มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรติดตามข่าวสาร ทางการศึกษาอยู่เสมอ มีการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารโดยใช้ระบบ ICT

    มาตรฐานที่ 11 เป็นผู้นำและผู้สร้างผู้นำ เห็นว่า ผู้บริหารควรทำตนเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

    มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ เห็นว่า ผู้บริหารควรกล้าตัดสินใจ และมีการใช้ระบบ ICT มีการประเมินสรุปผล และปรับปรุงการดำเนินงานอยู่เสมอ

 

คำสำคัญ: สภาพปัญหาและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

 

Abstract

             The research aimed to study and compare the state and problems of the implementation process according to the professional standard criteria as classified by the positions, experiences and school size  and to examine the guidelines for the implementation according to the professional standard criteria of the school administrators under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 5. The sample used in the research was 343 school administrators and teachers affiliated to Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 5 in the academic year 2010. They were obtained by a stratified sampling. The research instruments were a five-point rating scale questionnaire divided into two parts, one consisting of 48 items with a confidence value equivalent to .97 and the other also consisting of 48 items with a confidence value equivalent to .95 and the interviews.  Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and variance analysis.

                The research findings were as follows:

  1. The overall state of the implementation of the process according to the professional standard criteria was at a high level. The problems in the implementation were relatively fewer.
  2. In comparing the state in implementing the process according to the criteria in the study, in terms of positions, experiences, and school size, no significance differences were found in the overall aspects.
  3. The guidelines for the implementation could be summarized as follows.

    Standard I:  The academic affairs, the school administrators should regularly  study data on the administration, the meetings and the seminars on the administrative professional. 

    Standard II: A decision on the activities, the administrators should base their decision on the data from all parties concerned.

    Standard III: Development of the potential of the colleagues, the administrators should assign the tasks based on the individual ability.

    Standard IV: Practical results, the administrators should have a plan for the practical objectives.

    Standard V: Development and application of innovation, the administrators should introduce innovation for an efficient practice with the help of ICT.

    Standard VI: Long-lasting outcome, more emphasis should be placed on the participation of the personnel in the development process.

    Standard VII: A systematic report of an educational quality, there should be a meeting to make a plan and the administrators were required to evaluate themselves.

    Standard VIII: A good model, it is necessary for the administrators to be a good model for all other personnel.

    Standard IX: A creative cooperation with other communities and agencies, the administrators should be engaged in the community participation.

    Standard X: Use of the information, the administrators were to keep pace with the information related to education.

    Standard XI: A leader and a leader maker, the administrators should encourage the personnel to be more responsible for their respective duties.

    Standard XII: Creation of the opportunity, the administrators should be decisive and regularly improve themselves.

 

Keywords: Problems and Guidelines in Implementing the Professional Standard Criteria

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 259