ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งหมด  323 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ                                

              ผลการวิจัยพบว่า                                                                                                                  

              1) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก                                            
              2) การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก                                          
              3) ปัจจัยการบริหารกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05                                                      
              4) ปัจจัยด้านผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน แต่ปัจจัยด้านนักเรียน ไม่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

คำสำคัญ: ปัจจัยการบริหาร การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

 

Abstract

            The purpose of this study was to investigate the factors affecting the administration for school excellence under the Secondary Educational Service Area Office 6, Samutprakan province. The samples were 323 school directors and teachers working  under the Secondary Educational  Service Area Office 6, Samutprakan province. The instrument was a questionnaire. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and multiple regression analysis.

            The research findings were as follows:

  1. Thefactors affecting the administration for excellence of the schools under the Secondary Educational  Service Area Office 6, Samutprakan province as a whole was at a high level.
  2. The administration for excellence of the schools both as a whole and individual aspects was at a high level.
  3. Thefactors affecting the administration for excellence of the schools under the Secondary Educational  Service Area Office 6, had positive relationship at a high level with statistically significant level of  .05.
  4. The factors relating to school directors, teachers, educational staffs, and environment affectedthe administration for  excellence of the schools However, the student factor did not affect on the administration for  excellence of the schools.

Keywords:  Factors Affecting the Administration, Administration for  Excellence

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 250