ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ประกอบด้วยครูแนะแนว และครูที่ปรึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 285 คน นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 377 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

      ผลการวิจัยพบว่า

  1. ปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
  3. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมี 5 ด้าน ดังนี้

          3.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนควรมีการวางแผนงานหรือมีโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ควรทำงานเป็นทีมและมีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน มีเครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ควรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นความลับ มีการติดตาม ประเมินผลและนำผลจากการติดตามประเมินผล มาพัฒนา ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          3.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรมีการวางแผนงานหรือมีโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน กำหนดเกณฑ์การคัดกรองเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกัน ให้ครูประจำชั้นช่วยในการคัดกรอง มีการพัฒนาให้ครูหรือบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน มีการจัดเก็บข้อมูลการแบ่งกลุ่มนักเรียนไว้เป็นความลับ กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการคัดกรองนักเรียน แล้วนำผลการคัดกรองมาสรุปอย่างเป็นระบบและมีการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง

          3.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนควรทำคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายงานที่ชัดเจนให้กับครู เจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กำหนดปฏิทินการดำเนินงานส่งเสริมนักเรียนที่ชัดเจน มีการสำรวจความต้องการของนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน และจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่หลากหลายตามความสนใจหรือความถนัดของผู้เรียน ติดตามประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                                  

         3.4 ด้านการป้องกันและแก้ไข โรงเรียนควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อการแก้ไขปัญหาและวางแผนการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ครูประจำชั้นหรือครูทุกคนควรช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างใกล้ชิด มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเป็นความลับ และมีการติดตาม ประเมินผล การป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง และนำผลจากการป้องกันและการแก้ไขปัญหามาใช้ในการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มนักเรียนมากยิ่งขึ้น

3.5 ด้านการส่งต่อ โรงเรียนควรมีการวางแผนงานหรือมีโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อที่ชัดเจน กำหนดแนวทางในการส่งต่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน มีการจัดทำข้อมูลที่จำเป็นในการส่งต่อนักเรียน มีการจัดทำบันทึกการส่งต่อนักเรียนทุกครั้งอย่างเป็นปัจจุบัน มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการส่งต่อนักเรียนและมีการนำผลจากการติดตาม ประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการส่งต่อนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความพึงพอใจ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

 

Abstract

           The objectives of this research were to: 1) study problems of students’ care and support system in extra–larged school under the Secondary Educational Service Area Office 12, 2) study the satisfaction of students towards the students’ care and support system, and 3) suggest the development of the students’ care and support system. The sample group was obtained by simple random sampling consisting of 285 guidance teachers, advisor teachers, and 377 students. The data were analyzed by using percentage, mean and standard deviation.

                The research findings were as follows:

                1) The problem in assisting the students in extra–larged school under the Secondary Educational Service Area Office 12 in overall was at a lower level.

                 2) The satisfaction of students towards the students’ care and support system in overall was at a higher level.

                 3) The suggestion suggestions included the following:

                 3.1 Refering to knowing the individual students, school administrators should plan to work with teachers and parents by gathering individual data. The data analyzed should be secret and evaluated to promote and develop students for effectiveness asset.

3.2 The process of students’ screening recommended to the school administrators together with teachers should be planned by using the criteria for grouping screen of the students; also the teachers should be trained for the screening system process. The follow up and evaluation process should be systematic and continued.  

                3.3 In terms of students’ support, the school administrators should be concentrated and clear in role to support and promote the student activities. The need assessments of students should be in a systematic approach for students’ development.

 3.4 For the prevention and correction, the school administrators together with teachers should plan to prevent and correct all risk behaviors. The data analyzed for prevention and correction should be kept secret and evaluation should be suitable for students’ interest for effectiveness of development assessment.   

                   3.5 Regarding the feed forward system, the school administrators should plan and be clear. The data gathered and analyzed should be standardized and up to date, and also continuous discussion to develop students’ effectiveness assessment should be focused.

Keywords: Students Care and Support System, Satisfaction, Extra–Larged School

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 266