การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วยมาตรา แม่กก แม่กด แม่กบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะทางการอ่านคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน บ้านสำโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวโดยทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กกแม่กดแม่กบจำนวน12ชุดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กก  แม่กด แม่กบ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ .59 - .75 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .38 - .69 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่า t

 ผลการวิจัยพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 39/82.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 

คำสำคัญ: แบบฝึกทักษะการอ่าน  คำที่สะกดด้วยแม่กก กด กบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

Abstract

            The purposes of the study were to develop Thai reading drills on words with final sounds of k, d, b for Prathom suksa 2 pupils, based on the standardized efficiency criteria of 80/80, and to compare the pupils’ reading achievement before and after using the drills.The sample of this study was 32 Prathom suksa 2 pupils of Ban Samrong School Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 3 obtained by simple random sampling. The experiment was conducted by using a One Group Pretest - Posttest Design. The instruments in this study were the 12 Thai reading drills and the reading achievement test with the difficulty indices of .59 - .75, the discrimination indices of .38 - .69 and the reliability value was .92. The statistics used in the study were mean, standard deviation,  percentage, and t-test.

The research findings were as follows:

  1. The drills were efficient with the criteria of 83.39/82.92.
  2. The pupils’ reading achievement after using the drills was significantly higher than that before using them at the .01 level.

Keywords: Reading Drills, Words with Final Sounds of K, D, B, Prathom Suksa 2 (Grade 2)

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 399