ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรสถานีสร้างสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรสถานีสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขศรีสะเกษ จำนวน 54 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการฝึกปฏิบัติตามโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรสถานีสร้างสุขภาพ ร่วมกับการใช้สื่อในการกระตุ้น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลองโดยใช้แบบบันทึกผลดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  และสถิติ Paired Sample t-test ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หลังการทดลอง 1 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างมีน้ำหนักเฉลี่ย ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย ความยาวรอบเอวเฉลี่ยน้อยกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ค่าเฉลี่ยของชีพจรหลังการทดลองมีค่าสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ค่าเฉลี่ยของความอ่อนตัวของร่างกายหลังการทดลองมีค่าสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตล่างก่อนและหลังการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p-value = 0.45)

คำสำคัญ: การออกกำลังกาย โปรแกรมการออกกำลังกาย พฤติกรรมการออกกำลังกาย

 

Abstract

            The aim of this one group pre–post test quasi-experimental research was to examine the effect of the circuit training exercise for health program on the exercise among officers of Sisaket Provincial Public Health.  Fifty–four officers working at Sisaket Provincial Public Health Office receiving “Circuit Training Exercise for Health” program in their office together with the use of media to stimulate consistent exercise were employed as the sample group of the study. The data were collected using recorded forms of health indicators during the pre-test and post-test periods of the study. Data were analyzed using descriptive statistic and Paired Sample t-test. The results showed that the post-test average weight average, Body Mass Index (BMI), and average of waistlines of the sample were lower than that of the pre-test samples with statistical significance (p-value < 0.001). The post-test pulse on average appeared to be higher than that of the pre-test with statistical significance (p-value < 0.001). The post-test average of body flexibility was higher than that found in the pre-test with statistical significance (p-value < 0.001). The average diastolic blood pressure in the pre and post-test has no statistical difference (p-value = 0.45).

 

Keywords: Exercise, Circuit Training Exercise for Health Program, Exercise Behavior

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 326