พฤติกรรมการเรียนวิชาเคมีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนวิชาเคมีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 11,956 คน ตัวอย่างเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  จำนวน 1,173 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชาเคมี จำนวน 45 ข้อ    มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ 2 วิธี คือ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และ 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน มี 5 องค์ประกอบ คือ  แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์กับเพื่อน และ เจตคติต่อวิชาเคมี

 

คำสำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ พฤติกรรมการเรียน การเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน

 

Abstract

             This research aimed to study factor analysis of learning behavior in chemistry in accordance with challenge-based learning. A total of 11,956 students at grade 12 were population used in this study under the Secondary Educational Service Area Office 28 and 1,173 students were the sample selected by means of a stratified random sampling. The instrument used in the study was a 45-item questionnaire about learning behavior in chemistry with the content validity of .95. Data analysis employed 2 ways: 1) exploratory factor analysis and 2) confirmatory factor analysis. The research found that the component of learning behavior consisted of 5 components namely achievement motive, electronic media, creativity thinking, friendship and attitude in chemistry.

 

Keywords: Factor Analysis, Learning Behavior, Challenge-based Learning

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 266