คุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระดับคุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 2)ศึกษาระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 4) ศึกษาคุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จำนวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีการของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficients) โดยใช้วิธี Stepwise  

  ผลการวิจัย พบว่า

                  1) ผลของการศึกษาระดับคุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

                  2) ผลของการศึกษาระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

                 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์คุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               4) ผลการศึกษาคุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร ด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายในกับภายนอกองค์กรส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สามารถพยากรณ์องค์ประกอบบรรยากาศองค์การได้ร้อยละ 52.80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

คำสำคัญ: คุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

 

Abstract

          This research aimed to study 1)the characteristics of  transformational leaders under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1, 2) the management of information and communication technology for learning, 3) the relationship of characteristics of  transformational leaders and the management of information and communication technology for learning, and 4) the characteristics of  transformational leader affecting the management of information and communication technology for learning. The samples were 313 school administrators and teachers working under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1. The research instrument was a five-point rating scale questionnaire. The statistics used in the data analysis consisted of mean, standard deviation, Person’s product moment correlation coefficient and multiple regression analysis (stepwise regression).

              The research findings were as follows:

              1) The level of  the characteristics of  transformational leaders under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1 as whole was at a high level.

              2) The level of  the management of information and communication technology for learning as whole was at a high level

            3) The relationship of the characteristics of  transformational leader and the management of information and communication technology for learning had a moderately positive relationship with the teachers’ satisfaction on work performance at the statistically significant level of .05.

          4) The characteristics of  transformational leaders, the use of innovation and information technology for administration, having vision, relationship with outsiders and insiders affecting the management of information and communication technology for learning could be used to predict the management of information and communication technology for learning at 52.80% of accuracy on work performance at the statistically significant level of .05.

 

Keywords: Characteristics of  Transformational Leaders, Management of Information and Communication Technology

 


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 318