การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีประสบการณ์ในการสอนและขนาดโรงเรียนต่างกัน

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 140 คน ที่มีประสบการณ์ในการสอน (1-5 ปี, 6-10 ปี และ 11 ปี ขึ้นไป) และขนาดโรงเรียน (ใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก) แตกต่างกัน จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2557 ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 3 ตอน คือ การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 35 ข้อ การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 10 ข้อและการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ F-test (Two-way MANOVA และ ANOVA)

            ผลการศึกษาพบว่า ครูวิทยาศาสตร์โดยรวมและจำแนกตามประสบการณ์และขนาดโรงเรียนจำนวนน้อยที่สุดถึงมากที่สุด มีการรับรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็นรายข้ออยู่ในระดับเห็นด้วยถึงเห็นด้วยมากที่สุดจำนวน 19-33 ข้อ ครูวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่มจำนวนน้อยถึงปานกลางมีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ทั้ง 10 ข้อ อยู่ในระดับเห็นด้วยและจำนวนน้อยถึงมากที่สุดมีการรับรู้เกี่ยวกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ระดับเห็นด้วยทั้ง 20 ข้อ ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ต่างกัน มีการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน แต่  ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่มีการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์มากกว่าครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ แต่ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดโรงเรียนและประสบการณ์การสอนต่อการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์

คำสำคัญ: ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์

 

Abstract

            This research aimed to study and compare the perceptions of the nature of science, misperceptions of the nature of science and perception of the philosophy of science of 140 junior high science teachers as a whole and as classified by teaching experience (1-5, 6-10 and 10 years and over) of those who worked at junior high schools under the Office of Secondary Educational Service Area, Zone 27 in Roi Et province in the academic year 2014, and school size (extra-large, large, medium and small) They were selected by using the stratified random sampling technique. Rating-scale questionnaire was used for data collection which consisted of 3 subscales : perceptions of the nature of science with 35 items, misperceptions of the nature of science with 10 items, and perceptions of the philosophy of science with 20 items. The collected data were analyzed using percentage, mean, standard deviation; the F-test (Two-way MANOVA and ANOVA) was employed for the test of hypothesis.

            The major findings revealed that the small to the largest number of science teachers as a whole and as classified according to teaching experience and school size showed perceptions of the nature of science in 19-33 items at the agreed to the strongly agreed level. The small to the medium number of all groups of science teachers indicated misperceptions of all 10 items, and showed perceptions of the philosophy of science in all 20 items at the agreed level. The science teachers with different teaching experiences did not show different perceptions of the nature of science, misperceptions of the nature of science and perceptions of the philosophy of science. However,   the science teachers working at the large-sized schools indicated more perceptions of the nature of science than those teachers working at the extra-large sized schools. However, the science teachers working at different schools sizes did not show different misperceptions of the nature of science and perceptions of the philosophy of science. In addition, there were no statistical interactions of these two independent variables on perceptions of the nature of science, misperceptions of the nature of science, and perceptions of the philosophy of science.

Keywords: Nature of Science, Misperceptions of the Nature of Science,  Philosophy of Science

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 261