การกำหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาและเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  การดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับกำหนดเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์และอัตลักษณ์ของนักศึกษา โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ จำนวน 33 คน และนักศึกษาจำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและข้อมูลจากเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการแจกแจงความถี่จำแนกตามอันดับที่  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อข้อความที่เหมาะสมจะเป็นเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์และอัตลักษณ์ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ 32 คน  นักศึกษา 377 คน ศิษย์เก่า จำนวน 33 คน และบุคคลทั่วไป 75 คน รวมทั้งหมด 515 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ และ Kendall’s W test ผลการวิจัย พบว่า เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ คือ พัฒนาทักษะใฝ่รู้ สู้งาน และความเป็นครู และอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คือ ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณความเป็นครู

คำสำคัญ:  อัตลักษณ์ของนักศึกษา เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์

 

Abstract

            The research aimed to determine the identity of the educational students and uniqueness of the Faculty of Education of Ubon Ratchathani Rajabhat Univeristy. The research was divided into two stages. Stage One studied the basic information to determine the uniqueness of the Faculty of Education and the identity of the education students. The research instrument was the questionnaire. The study of relevant documents and a survey of the involved people including 33 instructors and 120 students of the Faculty of Education. were conducted. The collected data were analyzed by using content analysis and frequency distribution.  Stage Two studied the opinions towards the appropriate expressions or words as perceived as the uniqueness of the Faculty of Education and the identity of the students. The sample groups were 32 faculty members, 377 current students, 33 alumni and 75 people in general. The instrument used for the data collection was the questionnaire. The survey quantitative data were analyzed by the percentage and Kendall’s W test. The uniqueness of the Faculty of Education as perceived by the participants included skill development, keenness to know, perseverance, and teacher professional. The identities of the students of the Faculty of Education were keenness to know, perseverance, and teacher’s spirit. 

 Keywords: Identity of the Students, Uniqueness of the Faculty of Education

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 248