ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาและ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำนวน 337 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

      ผลการวิจัยพบว่า

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.56)
  2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̄= 3.83)
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก (r = .825) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลของสถานศึกษา

 

Abstract

              The purposes of this study were to study 1) the level of transformational leadership of school administrators, 2) the level of effectiveness of the schools, and 3) the relationship between transformational leadership of school administrators and effectiveness of the schools under the Secondary Educational Service Area Office 11. The sample was 337 teachers. The instruments were questionnaires and statistics employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient.

      The results showed that:

  1. Transformational leadership of school administrators was at a high level (x̄ = 4.56).
  2. Effectiveness of the schools was at a higher level (x̄ = 3.83).
  3. The relationship between transformational leadership of school administrators and the effectiveness of schools was found in the positive correlation at level as a high level (r = .825) with statistically significance at .01 level.

Keywords: Transformational Leadership, School Administrators, School Effectiveness

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 520