ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีปีการศึกษา 2555 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ภูมิลำเนาและรายได้ของนิสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ.857วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของแอลเอสดี ผลการวิจัยปรากฏว่า
               1.ความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 พบว่า ในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน และทุกรายด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

                2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 พบว่า เมื่อจำแนกตามเพศ การศึกษา อายุ สถานภาพ อาชีพ ภูมิลำเนาและรายได้ ในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

 Abstract

     Thisresearchaimed to study the opinion towards the choice to pursue further study at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ubonratchathani campus in 2012 academic year and to compare the opinion of the respondents as classified by gender, age, education attainment, marriage status, occupation, place of residence, and income. A total of 385 current students studying in the university in 2012 academic year were employed as the sample group of the study. A 5-point rating sale survey questionnaire which the reliability value of .857 was used in data collection. The statistics including percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, ANOVA, and pair-test of LSD were used in data analysis.

The research finding were as follows:

  1. The opinions of the respondents toward the choice to pursue further study at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ubon Ratchathani campus, were found to be at a high level in all 7 aspects and in individual aspects.
  2. The comparision of the students were found not to differently view at a significant level by the sex, degrees, age range, status, occupations, place of residence and Income.

 Keywords: Factor of Pursuing Further Study, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Ubon Ratchathani Campus

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
: 268